فایل رایگان مقاله بررسي مولفه هاي کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هيئت علمي: يک مطالعه کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي مولفه هاي کيفيت عملکرد آموزشي اعضاي هيئت علمي: يک مطالعه کيفي :

زمینه و هدف
موفقیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دستیابی به اهداف و انتظارات آموزشی، مستلزم بهبود و تضمین کیفیت آموزش است. تحقیق حاضر با هدف توصیف مولفه های کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی انجام شده است.
روش کار

این مطالعه کیفی از نوع توصیفی اکتشافی بوده است. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و تحلیل آنها بر اساس تحلیل مضمون انجام گرفته است .شرکت کنندگان کلیدی پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده است که از بین آنها 18 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابتدا 2 سؤال کلی در خصوص مولفه های کیفیت عملکرد آموزشی برای شروع مصاحبه مطرح می شد و بر اساس پاسخ شرکت کنندگان روند مصاحبه هدایت می شد. هر مصاحبه به طور متوسط بین یک ساعت و سی دقیقه تا دو ساعت طول می کشید و مکان انجام، اتاق کار اعضای هیئت علمی بود. مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت.
نتایج
ابتدا، تعداد 47 مورد از مضامین پایه استخراج شد. سپس براساس شباهت محتوا با ترکیب و تلخیص آنها به 14 مضمون سازمان دهنده تقلیل یافت. در نهایت این مضمونها، در چهارحیطه(مضامین فراگیر) شامل ارزشیابی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، ویژگیهای آموزشی و راهبردهای آموزشی قرار داده شد. جهت تایید صحت طبقات به دست آمده از نظر 30 نفر از اعضای هیئت علمی استفاده شد. در پایان مدل کیفی این عوامل طراحی گردید.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل کیفی، کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی مفهوم چند بعدی است که عملکرد هر بعد با سایر ابعاد مرتبط می باشد و کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی به عملکرد تمامی ابعاد و ارتباط بین مفاهیم آن بستگی درد.

لینک کمکی