فایل رایگان مقاله بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي فزاينده همراه با مصرف مکمل روي بر ميزان فعاليت آنزيم‌ سوپر‌اکسيد ديسموتاز عضلاني، سطح سرمي لپتين و تغييرات وزن در موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي فزاينده همراه با مصرف مکمل روي بر ميزان فعاليت آنزيم‌ سوپر‌اکسيد ديسموتاز عضلاني، سطح سرمي لپتين و تغييرات وزن در موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار :

پیش زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی فزاینده با مصرف مکمل روی بر، میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز عضلانی، سطح سرمی لپتین و تغییرات وزن در موش های صحرایی نر ویستار بود.
مواد و روش ها: 32 موش صحرایی نر ویستار، در4 گروه (کنترل، تمرین، تمرین+ روی و روی) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل تمرین هوازی فزاینده روی تردمیل به مدت 8هفته (5 روز در هفته) بود. در گروه مصرف کننده مکمل روی، به میزان 227 میلی گرم سولفات روی در 100میلی لیتر آب خوراکی محلول شده و آزادنه در دسترس حیوانات قرار گرفت. 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، نمونه های خونی و بافتی جمع آوری شد و غلظت هورمون لپتین با استفاده از روش الایزا و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد پس از 8 هفته تمرین همراه با مصرف مکمل روی تفاوت معناداری در میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز عضل اسکلتی در بین گروه ها وجود نداشت(05/0.(Pاما میزان لپتین سرم و تغییرات وزن در گروه مصرف کننده مکمل روی و گروه تمرینی مصرف کننده مکمل روی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود(05/0>P). در گروه کنترل و تمرین همبستگی معکوسی بین میزان لپتین سرم و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز عضله وجود داشت(05/0>P).
نتیجه گیری: با توجه نتایج پژوهش شاید بتوان گفت مکمل روی در جهت کنترل وزن، کاهش لپتین و معکوس کردن همبستگی بین لپتین سرم و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز عمل کرده است.

لینک کمکی