فایل رایگان مقاله تست پاسخ پوستي سمپاتيک در بيماران با اختلال افسردگي اساسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تست پاسخ پوستي سمپاتيک در بيماران با اختلال افسردگي اساسي :

زمینه و هدف: اختلال افسردگی اساسی از شایع‌ترین بیماری‌های روان‌پزشکی است. شواهدی وجود دارد که دستگاه نورآدرنرژیک در اختلال افسردگی نقش اساسی دارد. پاسخ سمپاتیک پوستی (SSR) برای بررسی سیستم اتونوم به‌کاربرده می‌شود. نوار عصب ‌های متداول، الیاف ضخیم میلینه محیطی را بررسی می‌کنند ولی در SSR به بررسی الیاف نازک غیر میلینه می‌پردازیم. هدف از این مطالعه بررسی تست پوستی سمپاتیک در بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی و گروه کنترل می‌باشد.

روش بررسی 20 : بیمار در گروه مورد (مبتلا به اختلال افسردگی اساسی) ) 4 نفر مرد و 16 نفر زن ) و 19 نفر در گروه شاهد ( 7 نفر مرد و 12 زن) با میانگین سن به ترتیب 7/14 31/65 و 6/99 32/10 وارد مطالعه شدند. پاسخ سمپاتیک پوستی دست ها و پاها در هر دو سمت بدن در پاسخ به تحریک الکتریکی عصب مدیان و عصب تیبیال اندازه گیری شد. میانگین مقادیر تاخیر هدایت عصبی و نیز آمپلیتود موج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: افزایش آمپلتود موج بدست آمده از SSR دست راست و دست چپ گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل ارتباط آماری معناداری را داشته است.)0/05.(P.Value . ارتباط آماری معناداری در آمپلتود اندام تحتانی بین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. همچنین در تاخیر هدایت عصبی ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می‌شود که افزایش آمپلتود پاسخ پوستی سمپاتیک اندام فوقانی می‌تواند در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مفید باشد و بیانگر اختلال اتونوم میباشد.

لینک کمکی