فایل رایگان مقاله اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه درمان متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکري زنان آسيب ديده از خيانت زناشويي (پيگيري يک ماهه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه درمان متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکري زنان آسيب ديده از خيانت زناشويي (پيگيري يک ماهه) :

زمینه و هدف: خیانت زناشویی به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان برای زوج‌ها و خانواده‌ها و همچنین پدیده‌ای رایج برای درمانگران حوزه خانواده و ازدواج مطرح است. یکی از پیامدهای خیانت زناشویی، نشخوار فکری همسر آسیب دیده از خیانت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز برشفقت بر نشخوار فکری زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش را تمامی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی تشکیل دادند که به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی راستین، آرام، ترنم و باران در شهر گرگان در سال 1398 مراجعه نموده بودند. نمونه پژوهش 24 زن بودند که به شیوه هدفمند انتخاب و با تخصیص تصادفی در گروه‌های 12 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از مقیاس پاسخ‌های نشخواری نولن-هوکسما و مورو (1991) ارزیابی شدند. مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت در 13 جلسه 120 دقیقه‌ای برای شرکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد. آزمودنی‌های گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSSV24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات نشخوار فکری آزمودنی‌های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 84/2± 08/58، پس آزمون 74/5± 50/52 و در مرحله پیگیری35/5± 50/49 بود. در گروه کنترل نیز میانگین و انحراف معیار نمرات نشخوار فکری قبل از مداخله 92/1± 08/59، بعد از مداخله 82/1± 67/57 و یک ماه پس از مداخله96/1± 25/58 بدست آمد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت، نشخوار فکری آزمودنی‌های گروه تحت مداخله را به طور معناداری در مراحل پس آزمون و پیگیری کاهش داده است (23/21 = F،01/0 > P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در کاهش نشخوار فکری زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی را مورد تایید قرار داد. درمانگران و مشاوران خانواده می‌توانند از این مدل درمانی جهت کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی استفاده نمایند.

لینک کمکی