فایل رایگان مقاله تأثير مکمل دهي کوتاه مدت آغوز بر سطوح سرمي مالون دي الدهيد و ظرفيت آنتي اکسيداني تام ناشي از فعاليت حاد مقاومتي در مردان سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير مکمل دهي کوتاه مدت آغوز بر سطوح سرمي مالون دي الدهيد و ظرفيت آنتي اکسيداني تام ناشي از فعاليت حاد مقاومتي در مردان سالم :

زمینه و هدف: هنگام ورزش‌های شدید گونه‌های واکنش پذیر اکسیژن تولید می‌شوند که آسیب سلولی را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد استفاده از مکمل‌های ضد اکسایشی از فشار اکسایشی ناشی از این گونه تمرینات می‌کاهد. از این رو، هدف تحقیق حاضر تأثیر مکمل دهی کوتاه مدت آغوز بر سطوح سرمی مالون دی الدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ناشی از یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی در مردان سالم بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر با طرح تحقیق متقاطع و با یک گروه تجربی 10نفره انجام شد. آزمودنی‌های این پژوهش دانشجویان سالم با دامنه سنی 20 تا 24 سال بودند. پروتکل فعالیت مقاومتی با80 درصد RM1 انجام شد. از آزمودنی‌ها قبل از شروع برنامه تمرین مقاومتی متعاقب 12ساعت ناشتایی، 8 میلی لیتر خون از سیاهرگ بازویی گرفته شد. دوباره بعد از اجرای پروتکل در حالت استراحت از آزمودنی‌ها نمونه خونی گرفته شد. آزمودنی ها از روز اجرای پروتکل به مدت دو هفته یک روز در میان مکمل پودر شده‌ آغوز به مقدار 20 گرم را دریافت کردند. خونگیری بعد از دو هفته مکمل دهی دوباره تکرار شد. از آزمون شاپیرو- ویلک برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و برای مقایسه میانگین تغییرات قبل و بعد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبیLSD در سطح معنی داری 05/0>α استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، دو هفته مکمل دهی کوتاه مدت آغوز باعث کاهش غلظت شاخص مالون دی آلدهید(001/0= p) و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرمی(007/0= p) پس از یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی شد.
نتیجه گیری: با توجه به خواص آنتی اکسیدانی آغوز و ایجاد استرس اکسایشی طی فعالیت حاد مقاومتی برای کاهش و مهار فشار اکسایشی می توان از مکمل آغوز به عنوان یک مکمل طبیعی استفاده نمود.

لینک کمکی