فایل رایگان مقاله تاثير 4 هفته تمرين هوازي بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو و آنژيوژنز در بافت قلب رت هاي نر مبتلا به ديابت نوع دو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير 4 هفته تمرين هوازي بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو و آنژيوژنز در بافت قلب رت هاي نر مبتلا به ديابت نوع دو :

زمینه و هدف: دیابت نوع دو اثرات اکسیداتیوی و ضد آنژیوژنزی را از طریق مسیرهای مختلف در بافت قلب اعمال می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به سه گروه دیابتی با تمرین هوازی (10=n) ، گروه کنترل دیابتی (10=n) و گروه کنترل سالم (10=n) تقسیم شدند. القاء دیابت نوع دوم از طریق تزریق درون صفاقی STZ صورت گرفت. پروتکل تمرین هوازی فزاینده شامل 4 هفته، 5 جلسه در هفته دویدن بر روی تریدمیل با سرعت 20 متر بر دقیقه به مدت 60 دقیقه بود. سطوح ROS و NO ، بیان ژن های HIF-1α و VEGF مورد اندازه گیری قرار گرفتند. از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معنی داری 05/0> p بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که دیابت نوع دو موجب افزایش معنی دار سطوح ROS (05/0>p) و کاهش معنی دار سطوح NO (05/0>p) و بیان ژن های HIF-1α (05/0>p) و VEGF (05/0>p) در مقایسه با گروه کنترل سالم شده است. تمرین هوازی باعث کاهش معنی دار سطوح ROS (05/0>p) و افزایش معنی دار سطوح NO (05/0>p) و افزایش بیان ژن های HIF-1α (05/0>p) و VEGF (05/0>p) در مقایسه با گروه کنترل دیابت شده است.
نتیجه گیری: دیابت نوع دو باعث افزایش فشار اکسیداتیو در بافت قلب می شود و فرایند آنژیوژنز در قلب دیابتی را مختل می کند. به نظر می رسد تمرین هوازی با کاهش ROS، دارای اثر مثبت بر فرایند آنژیوژنز می باشد و می تواند باعث بهبود قلب دیابتی شود.

لینک کمکی