فایل رایگان مقاله اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت به شيوه گروهي بر شرم دروني شده در بيماران مبتلا به پسوريازيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت به شيوه گروهي بر شرم دروني شده در بيماران مبتلا به پسوريازيس :

زمینه و هدف: پسوریازیس یک بیماری شایع، التهابی و مزمن است که مشکلات روان‌شناختی زیادی را برای بیماران مبتلا به همراه دارد. تاکنون مداخلات روان شناختی اندکی جهت کاهش مشکلات روان شناختی و ارتقاء سلامت روان این بیماران طراحی و انجام شده است. درمان متمرکز بر شفقت شیوه درمانی نوینی است که با هدف کاهش میزان خودانتقادی و شرم در افراد شکل گرفت. با توجه به اینکه بیماران مبتلا به پسوریازیس به دلیل اثرات نامطلوب بیماری بر زیبایی فرد، احساس شرم زیادی دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فایل رایگان مقاله اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت به شيوه گروهي بر شرم دروني شده در بيماران مبتلا به پسوريازيس انجام شد.
روش بررسی: در قالب یک مطالعه نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل، 40 بیمار مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان حکیم جرجانی و بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1397 به شیوه در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در گروه های 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس شرم درونی شده کوک استفاده شد که در مراحل پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری یک ماهه توسط آزمودنی‌های هر دو گروه تکمیل شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه دو ساعته در معرض درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند، در حالیکه شرکت کنندگان گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری، درمانی دریافت ننمودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با بهره گیری از نرم افزار SPSSV20 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات شرم درونی شده آزمودنی‌های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 53/3± 40/77، در مرحله پس آزمون 37/3± 75/62 و در مرحله پیگیری 63/3± 50/60 بود. در گروه کنترل نیز، میانگین و انحراف معیار نمرات شرم درونی شده در مرحله پیش آزمون 04/5± 25/77، در مرحله پس آزمون 20/4± 65/78 و در مرحله پیگیری 67/4± 85/76 بدست آمد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری موجب کاهش شرم درونی شده در بیماران گروه تحت مداخله در مراحل پس آزمون و پیگیری شده بود (01/0 > P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه توضیه می‌شود از شیوه درمانی متمرکز بر شفقت جهت کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش سلامت روان بیماران پوستی در مراکز و کلینیک‌های تخصصی پوست استفاده گردد.

لینک کمکی