فایل رایگان مقاله اثر بخشي درمان ترکيبي مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه‌درماني مبتني بر رويکرد اميد درماني در کاهش افسردگي در بيماران مبتلابه سرطان در شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر بخشي درمان ترکيبي مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه‌درماني مبتني بر رويکرد اميد درماني در کاهش افسردگي در بيماران مبتلابه سرطان در شهر ياسوج :

چکیده
زمینه وهدف: یکی از بیماری‌های مزمنی که خطر ابتلاء به افسردگی را در شخص افزایش می‌دهد، ابتلا به انواع سرطان‌ها است. در مطالعات متعددی، ابتلاء به سرطان‌های مختلف ریسک فاکتور مهمی برای ایجاد افسردگی بیان شده است. این پژوهش باهدف اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در کاهش افسردگی در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج تدوین گردیده است
روش بررسی : این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می‌باشد جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از بیماران سرطانی که درسه ماهه چهارم1396 وسه ماه اول سال 1397 در بیمارستان های شهید بهشتی یاسوج بستری گرفته ودارای پرونده بالینی می باشند. و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر از بیماران در محدوده سنی 19 تا 55 سال، تحت شیمی درمانی در مرکز انتخاب و به دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل تقسیم شدند . در این مطالعه محدودیی از نظر نوع سرطان وجود نداشت و معیارهای ورود به مطالعه به این شرح بوده هوشیار بودن ، سن19تا 55سال ، قطعی بودن تشخیص سرطان با تایید پزشک متخصص ، حداقل گذشت یک مرتبه درمان با مواد شیمی درمانی وعدم مشکلات روان شناختی از جمله افسردگی مزمن پیش از شروع بیماری و یا تحت درمان بودن با داروهای روانگردان . .جهت گردآوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن از پرسشنامه افسردگی بک و تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است؛
یافته‌های: یافته‌های پژوهش نشان داد درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در کاهش افسردگی در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج مؤثر5/0>P است
نتیجه‌گیـری:بنابر یافته های این مطالعه درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی سبب کاهش افسردگی در بیماران مبتلابه سرطان می شود و نمایانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است ومی توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر سود جست

لینک کمکی