فایل رایگان مقاله ارائه مدل و رتبه‌بندي عوامل استراتژي بازاريابي اماکن ورزشي شمال‌غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارائه مدل و رتبه‌بندي عوامل استراتژي بازاريابي اماکن ورزشي شمال‌غرب کشور :

چکیده

هدف تحقیق حاضر رتبه‌بندی عوامل بازاریابی و ارائه مدل استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی ‌شمال‌غرب کشور است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق مطالعات علی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه سیف‌پناهی شعبانی (1392) و جامعه آماری شامل تمام مدیران و كاركنان اماکن ورزشی از جمله سالن‌ها، مجموعه‌های ورزشی، استادیوم‌ها و ... شهرستان های استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بود. روش نمونه‌گیری این تحقیق تصادفی طبقه‌ای و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل و با استفاده از تاپسیس عوامل موثر در استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی رتبه‌بندی گردید. به منظور ارزیابی نیکویی برازش مدل استراتژی بازاریابی اماکن ورزشی از نرم‌افزار ایموس ‌استفاده شده و شاخص‌های مربوط به نیکویی برازش مطالعه شده است. با توجه به دگرگونی‌ها و چالش‌ها، شركت‌ها و سازمان هایی می توانند در آینده موفق باشند كه دارای دیدگاه بازاریابی بسیار قوی باشند. برای دستیابی به چنین بازاریابی باید عواملی از قبیل مدیریت، محیط، استراتژی، بخش بندی بازار هدف و موقعیت را بعنوان عوامل موثر مد نظر قرار دارد.

لینک کمکی