فایل رایگان مقاله تحليل موانع اثرگذار بر عملکرد پايدار صنعت فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل موانع اثرگذار بر عملکرد پايدار صنعت فوتبال ايران :

هدف از این مطالعه تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد پایدار در صنعت فوتبال ایران است. با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از روش پژوهش کیفی برای شناسایی مهم‌ترین عوامل مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. بدین‌منظور مصاحب نیمه‌ساختاریافته با 28 نفر از خبرگان امر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده‌بنیاد، نمونه تحقیق به‌صورت تركیبی از روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌برفی انتخاب شد. نتایج تحقیق 53 مانع در 7 بخش شامل ورزشی و فنی، زیرساختی و تجهیزاتی، درآمدی و تجاری، پخش رسانه‌ای و حمایت هواداری، حقوقی و قانونی، سیاستگذاری و سازمانی و مدیریتی و منابع انسانی را بر عملکرد پایدار صنعت فوتبال ایران اثرگذار دانست که به‌منظور برخورداری از عملکردی پایدار در دو بخش ورزشی و درآمدی و تجاری باید به‌طور ویژه به رفع موانع مذکور پرداخته شود. علاوه‌بر این یافته‌های تحقیق نشان داد به‌منظور رفع موانع مذکور، باید مجموعه‌ای از اقدامات از طریق عوامل درون‌محیطی و برون‌محیطی مانند مدیران فعال در نهادهای صنعت فوتبال کشور و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط صورت پذیرد.

لینک کمکی