فایل رایگان مقاله طراحي الگوي مديريت عملکرد سبز بر مبناي مدل EFQM در شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله طراحي الگوي مديريت عملکرد سبز بر مبناي مدل EFQM در شهرداري تهران :

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق؛ شامل خبرگان و متخصصان می‎باشد که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 10 نفر پس از اشباع نظری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش تحقیق مورد استفاده، مبتنی بر رویکرد داده ‎بنیاد بود که به شناسایی عوامل علّی، بسترساز، مداخله‌گر، استراتژی و پیامدها می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‎دهند که بر اساس رویکرد داده‎ بنیاد، رشد و توسعه فناوری و اخلاقیات سبز، طراحی و توسعه فرایندهای سبز، اعتلای فرهنگ سبز، مشارکت‌های زیست‌محیطی، توسعه و ارتقای آموزشی، ناهمگونی بین نیروهای موجود در سازمان، عدم ‌فرهنگ‌سازی مناسب نسبت به نگرش سبز و فقدان استانداردهای کاری سبز، توسعه شبکه ارتباطات با مشتری، تعاملات سازنده با محیط، تقویت معیارهای استخدامی سبز، بازنگری در شاخص‎های ارزیابی عملکرد سبز، کاهش کلی هزینه‎ها، توسعه اقتصادی سبز، بهبود کیفیت زندگی روانی جامعه و کارکنان، کاهش متغیرهای مخرب زیست‎محیطی، مزیت رقابتی سبز به عنوان مؤلفه‎ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری شهر تهران هستند.

لینک کمکی