فایل رایگان مقاله مقايسه هوش اخلاقي و سبک‌هاي دل‌بستگي در متأهلين با و بدون روابط فرازناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه هوش اخلاقي و سبک‌هاي دل‌بستگي در متأهلين با و بدون روابط فرازناشويي :

بروز خیانت و ایجاد روابط فرازناشویی در زوجین، زندگی زناشویی و سازگاری زوجین را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش اخلاقی و سبک‌های دل‌بستگی در متأهلین با و بدون روابط فرازناشویی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار 1397 بود که از میان آن‌ها تعداد (58 مرد و 50 زن دارای روابط فرازناشویی) و تعداد (59 مرد 49 زن بدون رابطه فرازناشویی) به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005) و پرسشنامه سبک دل‌بستگی بزرگ‌سالان (کولینز ورید، 1990) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که دو گروه متأهلین دارای روابط فرازناشویی و بدون روابط فرازناشویی در متغیرهای هوش اخلاقی و سبک‌های دل‌بستگی با هم تفاوت معنی‌داری دارند (05/0>P). بدین‌صورت که گروه دارای رابطه فرازناشویی دارای هوش اخلاقی پایین‌تری هستند. همچنین متأهلین دارای رابطه فرازناشویی در سنجش با متأهلین فاقد رابطه فرازناشویی، دارای دل‌بستگی ایمن و اجتنابی پائین و دل‌بستگی اضطرابی-دوسوگرا بالاتری بودند. با توجه به برآیندهای پژوهش حاضر، لازم است عوامل ایجادکننده روابط فرازناشویی در متأهلین شناسایی و سپس با به‌کارگیری زوج‌درمانی، تلاش شود تا با بهبود سازگاری زناشویی و دل‌بستگی در این زوجین، عشق و علاقه میان آن‌ها نیز افزایش یابد.

لینک کمکی