فایل رایگان مقاله هم سنجي سبک‌هاي هويت و نگرش به پيوند زناشويي و طلاق در دختران زنان مطلقه و زنان متأهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله هم سنجي سبک‌هاي هويت و نگرش به پيوند زناشويي و طلاق در دختران زنان مطلقه و زنان متأهل :

خانواده ابتدایی‌ترین و جهان‌شمول‌ترین نهاد اجتماعی است. پژوهش با هم سنجی سبک‌های هویت و نگرش به پیوند زناشویی و طلاق دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به انجام شد. جامعه هدف دختران دانشجویی بودند که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، این دختران فرزند زنان مطلقه و متأهل بوده و همگی از حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران بهره‌مند بوده‌اند. از میان آن‌ها تعداد 180 دانشجوی دختر (90 دانشجوی فرزند زنان مطلقه و 90 دانشجوی فرزند زنان متأهل) با بکار بستن روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه پژوهش گزینش یافتند. گرداوری داده‌ها با به‌کارگیری ابزارهای سیاه سبک هویت (ISIG6) و نگرش به پیوند زناشویی (MAS) و نگرش به طلاق (ADS) به انجام رسید. برای تحلیل داده‌ها روش (MANCOVA) به‌کاربرده شد. یافته‌ها نشان داد بین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت سردرگم 01/0>P تفاوت وجود دارد؛ و بین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر نگرش بدبینانه و نگرش خوش‌بینانه به پیوند زناشویی در سطح 01/0>P تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش واقع‌بینانه در سطح 05/0>P تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش مثبت به طلاق و نگرش منفی به طلاق در سطح 01/0>P تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل دارای میانگین بالاتری در سبک هویت سردرگم و میانگین پایین‌تری در سبک هویت اطلاعاتی بوده و نگرش بدبینانه‌تر و نگرش خوش بینیانه و واقع‌بینی کمتری نسبت به پیوند زناشویی و نگرش مثبت به طلاق داشته‌اند.

لینک کمکی