فایل رایگان مقاله پيامدهاي الگوي تغيير خطي تکه اي اقلام تعهدي عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيامدهاي الگوي تغيير خطي تکه اي اقلام تعهدي عادي :

هدف این پژوهش، بررسی اعتبار تجربی فرض رابطه خطی بین اقلام تعهدی و تغییرات فروش است. همچنین پیامد های نقض این فرض در آزمون های کشف مدیریت سود پیش بینی و به طور تجربی بررسی شده است. برای انجام این پژوهش، یک نمونه شامل 2832 مشاهده از اطلاعات سالانه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای دوره 1381 تا 1395 مورد استفاده قرار گرفت. شواهد پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی عادی از یک الگوی خطی تک ه ای نسبت به تغییر فروش برخوردار است. همچنین، شواهد پژوهش نشان می دهد که مدل جونز به دلیل عدم کنترل این رفتار غیرخطی دارای خطای سیستماتیک قابل پیش بینی است. مطابق یافته های حاصل از شبیه سازی مونت کارلویی خطای نوع اول، میزان اقلام تعهدی غیرعادی برای نرخ رشد فروش های کرانی کمتر از واقع و برای نرخ رشد فروش های متوسط بیشتر از واقع برآورد می شود. نتایج این پژوهش اهمیت کنترل رفتار نامتقارن اقلام تعهدی عادی را، به ویژه در مطالعاتی که انگیزه های مدیریت سود با نرخ رشد فروش همبستگی دارد، برجسته می کند.

لینک کمکی