فایل رایگان مقاله پيش بيني اختلالات خوردن بر اساس رگه هاي هوش هيجاني و ميزان اطمينان به خود در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش بيني اختلالات خوردن بر اساس رگه هاي هوش هيجاني و ميزان اطمينان به خود در دانش آموزان :

این پژوهش با هدف پیش‌بینی اختلالات خوردن بر اساس رگه‌های هوش هیجانی و اطمینان به خود در مدارس دخترانه متوسطه دوم منطقه رحمت‌آباد‌وبلوکات انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی پیش‌بین می‌باشد. حجم نمونه 112 نفر از دانش‌آموزان شاغل به تحصیل سال تحصیلی 95-94 بودند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران(1979)، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و همکاران(2004) و پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران(1991) می‌باشد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss 22 و آزمون آماری رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‌گام تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد اطمینان به خود در خوردن پیش‌بینی‌کننده بهتری در تشخیص اختلالات خوردن نسبت به رگه‌های هوش هیجانی است و مؤلفه دسترسی به ‌مواد غذایی در بین مؤلفه‌ها بیشترین پیش‌بینی‌کنندگی را دارد. بنابراین بین اطمینان به‌خود با اختلالات خوردن رابطه وجود دارد و اطمینان به‌خود در خوردن (خودکارآمدی) در پیش‌بینی اختلالات خوردن سهم بیشتری نسبت به رگه‌های هوش هیجانی دارد. اما در پیش‌بینی جوع، خود‌آگاهی از رگه‌های هوش هیجانی و در پیش‌بینی کنترل دهانی و عادات غذایی، دسترسی به مواد غذایی از مولفه‌های سبک زندگی (خودکارآمدی) نقش مهمتری دارند. بر اساس این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که در پیش‌بینی اختلالات خوردن به‌عنوان یکی از مشکلات شایع در دانش‌آموزان، متغیرهای شناختی، خودآگاهی و اثر گارسیا دخیل می‌باشند و با مداخله‌های محیطی، تمرین‌های اصلاح شناختی و افزایش هوش هیجانی می‌توان از وقوع این اختلال جلوگیری نمود.

لینک کمکی