فایل رایگان مقاله تأثير تئاتردرماني بر رشد اخلاقي، روابط بين فردي و خلاقيت دانش آموزان مقطع ششم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير تئاتردرماني بر رشد اخلاقي، روابط بين فردي و خلاقيت دانش آموزان مقطع ششم ابتدايي :

این پژوهش با هدف تعیین فایل رایگان مقاله تأثير تئاتردرماني بر رشد اخلاقي، روابط بين فردي و خلاقيت دانش آموزان مقطع ششم ابتدايي انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر 12 ساله مدارس شهر ساری در سال تحصیلی 96 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 32 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنام خلاقیت عابدی (1372)، مقیاس رشد اخلاقی معنوی پور (2012) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین فردی منجمی زاده(1391) استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کواریانس و نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تئاتردرمانی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر تأثیر معناداری ندارد ولی بر خلاقیت و مهارت های ارتباطی بین فردی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی