فایل رایگان مقاله مقايسه تاثير آموزش بهداشت خواب با روش شناختي رفتاري بر کيفيت خواب سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مراقبتي روزانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه تاثير آموزش بهداشت خواب با روش شناختي رفتاري بر کيفيت خواب سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مراقبتي روزانه :

مقدمه: سالمندی با تغییرات عمده در الگو و کیفیت خواب همراه است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت خواب در مقایسه با روش شناختی رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مراقبتی روزانه انجام گرفت[s1] [D2] .
روش: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. شرکت کنندگان در این مطالعه80 سالمند مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه سالمندان شهرستان ساری بودند. 80 سالمند واجد شرایط به دو گروه مداخله آموزش بهداشت خواب (40نفر) و مداخله آموزش شناختی رفتاری (40نفر) تخصیص داده شدند. کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ قبل و پس از مداخله ارزیابی شد. در ابتدای مطالعه، پرسشنامه‌ها (پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ) در هر دو گروه تکمیل شد.. تعداد جلسات بر اساس متون و استاندارد آموزش بهداشت و شناختی رفتاری و نظر استاد مشاور روانشناس بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ورژن 20 و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین سنی سالمندان مورد بررسی در گروه آموزش رفتاری شناختی و در گروه آموزش بهداشت خواب بود. میانگین و انحراف‌معیار کیفیت خواب سالمندان در مجموع قبل و پس از مداخله روش شناختی رفتاری در گروه اول به ترتیب651/3±05/8و 2/66±67/6 بود و میانگین و انحراف‌معیار کیفیت خواب سالمندان قبل و پس از آموزش بهداشت خواب در گروه دوم به ترتیب 390/3±42/8 و 454/2±23/7 بود. مقایسه میانگین کیفیت خواب قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه نشان داد کیفیت خواب سالمندان به طور معنی‌داری بهبود یافته است(p). با توجه به اینکه آماره F آزمون تحلیل کوواریانس معنی‌دار است (0.321p=و 0.999F(1.79)) بنابراین این دو روش در نمرات کیفیت کلی خواب سالمندان اثر یکسانی داشتند
نتیجه‌گیری: با[s3] توجه به اینکه هر دو روش بهداشت خواب و آموزش شناختی - رفتاری یک جایگزین موثر برای اختلالات خواب سالمندان به جای دارودرمانی محسوب می‌شوند و هر یک از دو روش فاقد عوارض جانبی می باشند ، توصیه می گردد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سالمندان، و تسهیلات و امکانات موجود هر یک از این دو روش به عنوان جایگزین داروهای خواب آور به کار گرفته شوند[D4] .

لینک کمکی