فایل رایگان مقاله بررسي تاثيرآروماتراپي با اسانس اسطوخودوس بر کيفيت خواب سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثيرآروماتراپي با اسانس اسطوخودوس بر کيفيت خواب سالمندان :

مقدمه: بی خوابی اثر عمده منفی بر کیفیت زندگی سالمندان داشته و کاهش قابل توجهی بر کیفیت عملکرد روزانه می شود. ازطرفی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر بهبود کیفیت خواب در بیماران مختلف را نشان داده است. پژوهش حاضر جهت تعیین تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان طراحی و اجرا شد. روش: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یکسو کور است و بر روی50 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان قائم شهر با روش نمونه گیری احتمالی انجام شد. بعد از کسب رضایت نامه کتبی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بالینی و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ، سالمندان گروه مداخله استنشاق لاواندا را در هر شب نیم ساعت قبل از خواب، به مدت 4 هفته 2 قطره از اسانس را دریافت می نمودند سالمندان گروه کنترل همزمان با گروه مداخله به جای اسانس اسطوخودوس محلول پارافین را دریافت نمودند. یافته ها: میانگین سنی 6/19 ± 52/68 سال بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس 7 بُعد پرسشنامه، نشان داد میانگین کلی کیفیت خواب قبل از مداخله، در دو گروه مداخله وشاهد اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما بعد از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت خواب افزایش معنی داری را در گروه اسطوخودوس نشان داد. ( p<0.001). نتیجه گیری: رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس می تواند تأثیر مثبتی در بهبود کیفیت خواب سالمندان داشته باشد. لذا استعمال ان برای سالمندان قابل توصیه است.

لینک کمکی