فایل رایگان مقاله مروري نظري بر واژه شناسي اجتماعي فاجعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مروري نظري بر واژه شناسي اجتماعي فاجعه :

زمینه و هدف : یکی از چالشهای اساسی در موضوعات میان رشته ای از جمله مفاهیم مرتبط با مدیریت بحرانهای طبیعی، استفاده از لغات مشترک و هم معنی می باشد که در ظاهر شبیه یکدیگر می باشد اما در معانی اجتماعی و تاثیرات بکارگیری آن با یکدیگر تفاوت های معنایی و کاربردی دارند. یکی از این واژه ها Natural Disaster است. هدف اصلی این پژوهش تشریح و توصیف دقیق این واژه تخصصی و مشترک برای شفافیت مسیر علمی و ایجاد زبان مشترک در بین متخصصان حوزه مدیریت بحران است. همچنین، در کنار آن به زمینه و ریشه شناسی اجتماعی این واژه می پردازیم .
روش : این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع بنیادی_نظری است، و در این نوع تحقیقات برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روشهای اسنادی و کتابخانه ای استفاده می گردد. با توجه به ماهیت و هدف تحقیق، استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل مفهومی داده های به دست آمده پرداخته ایم .
یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله دسته بندی مشخص و مدونی مبتنی بر دیدگاه جامعه شناسی فاجعه و در نهایت یک تعریفی از آن ارایه خواهد شد ، مبنی بر این که، فاجعه وضعیتی است که به دلیل کاهش تاب آوری اجتماعی و ظرفیت مقابله ای جامعه در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد می گردد و به همراه خود آسیب پذیری اجتماعی و روانی به دنبال خواهد داشت. ترجمه فارسی این لغت به واژگانی مانند حادثه ، سانحه و بلا، نقش در معنای اجتماعی آن به همراه خواهد داشت .

لینک کمکی