فایل رایگان مقاله اکوسيستم سازماني تعامل سازمان‌هاي بيمه‌گر با بيمارستان‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اکوسيستم سازماني تعامل سازمان‌هاي بيمه‌گر با بيمارستان‌ها :

مقدمه: سازمانهای بیمهگر در نظام سلامت ایران، خریدار کلیدی هستند. بهطور معمول اسناد مالی ارائه خدمت از بیمارستان به سازمان بیمهگر ارسال میشود و برحسب شرایط میتواند رویههای دیگری نیز وجود داشته باشد. هریک از این 2واحد بهدنبال محافظت از منابع سازمان متبوع خود هستند و گاهی تعارضهایی بین آنها رخ میدهد که میتواند به بیمار آسیب برساند. برای مدیریت هرچه بهتر تعامل بین سازمان بیمهگر و بیمارستان، مطالعهای با رویکرد سیستمی و الگوی اکوسیستم سازمانی انجام شد تا فضای تصمیمها و رفتارها را بهتر نشان دهند.
روش بررسی: مطالعه از نوع مدلسازی بوده و در 4مرحله در سال 1393 انجام شد. ابتدا مطالعه کتابخانهای برای گردآوری مستندات بالادستی و نیز وضعیت موجود از نظر فرایندها و وظایف انجام شد. سپس در گروه متمرکز منطبق با چارچوب مدل اکولوژیک هریس عوامل محیطی در 4حیطه جامعه، سیاست عمومی، سازمان و بینفردی دستهبندی شدند. در مرحله سوم با استفاده از جداول مدل ارزشیابی برنامه CDC امریکا، ذینفعان برنامه تعامل بیمهگر و بیمارستان شناسایی و وظایف هریک و نقش آنها در تعامل تعیین شد. در مرحله پایانی، مدل گرافیکی با نمایش اثر مستقیم بین مؤلفههای مؤثر در تعامل بیمهگر و بیمارستان ترسیم و در جلسه گروه متمرکز با خبرگان، نهایی شد.
یافتهها: در اکوسیستم تعامل 30 مؤلفه بهدست آمد که حیطههای جامعه، سیاست عمومی، سازمانی و بینفردی بهترتیب 11،8،4و7 مؤلفه داشتند. در تحلیل ذینفعان کلیدی برنامه تعامل بیمهگر و بیمارستان، 2 ذینفع در دسته کسانی که تحت تأثیر برنامه قرار میگیرند، 6 ذینفع در دسته کسانی که برنامه را اجرا میکنند و 7 ذینفع در دسته کسانی که از دستاوردهای برنامه استفاده میکنند قرار گرفتند و مدل گرافیکی براساس این یافته‌ها ترسیم شد.
نتیجهگیری: در اکوسیستم سازمانی تعامل بیمهگر و بیمارستان، بیش از 63 درصد مؤلفهها در حیطه‌های جامعه و سیاست‌های اجتماعی بودند و کمتر از 27درصد آنها به سازمان و حیطه بینفردی برمیگشت. این موضوع نشان میدهد که تعامل بین بیمارستان و سازمانهای بیمهگر بیشتر از اینکه تحتتأثیر عوامل درون بیمارستان و درون سازمان بیمهگر باشد، تحت تأثیر عوامل جامعه و سیاستهای عمومی است.

لینک کمکی