فایل رایگان پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته :

فایل رایگان پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته

به تعداد 288 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و همچنین آمادگی ایام امتحانات

nفصل اول مقدمات و مفاهیم اساسی
n1.1 مقدمه
n1.2 مفاهیم اساسی
n1.3 خانواده توزیع های نمایی
n1.4 آزمایشهای چند جمله ای
n1.5 آزمون فرضها

nفصل دوم. داده های رسته ای و مدل های لگ خطی
n2.1 داده های رسته ای
n2.2 جدول های توافقی
n2.3 مقایسه فراوانی های تجربی و نظری
n2.4 مدل های لگ خطی

nفصل سوم . جدول های توافقی دو طرفه
n3.1 سه مدل
n3.2 جدول های توافقی چهار خانه ای
n3.3 تبدیل پارامتر مدلهای لگ خطی
n3.4 فرض عدم وجود اثر متقابل
n3.5 آزمون فرضها
n3.6 آزمون اثرات سطر و ستون
n3.7 تحلیل مانده ها

nفصل چهارم. جدولهای توافقی سه طرفه
n4.1 مقدمه
n4.2 آزمون فرضها در جدولهای توافقی سه طرفه
n4.3 آماره آزمون فرضهای پایه
n4.4 برازش متناسب تکراری مدلهای لگ خطی
n4.5 برازش مدل
n4.6 خطای توام و روش بن فرونی
n4.7 تجزیه آماره آزمون
n4.8 کشف انحرافات مدل

nفصل پنجم. جدولهای توافقی چند طرفه
n5.1 مقدمه
n5.2 جدولهای توافقی چهار طرفه
n5.3 تعبیر مدلهای لگ خطی
n5.4 کشف انحرافات مدل

لینک کمکی