فایل رایگان مقاله isi قابلیت خواندن تصویر بین المللی گزارش حسابرس: بازتاب پیشرفته در مصالحه بین اصول هنجا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi قابلیت خواندن تصویر بین المللی گزارش حسابرس: بازتاب پیشرفته در مصالحه بین اصول هنجا :

دانلود فایل رایگان مقاله isi قابلیت خواندن تصویر بین المللی گزارش حسابرس: بازتاب پیشرفته در مصالحه بین اصول هنجا

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 9

a b s t r a c t
The independent auditors periodically publish reports that summarize the audit results. These reports
reinforce the financial communication and reliability of accounting information. International Standards
on Auditing (ISA) determine the content of audit reports and the quality of audit results. Theoretically,the
audit standardization must model intelligible and clear reports for readers. Compliance with linguistic
principles contributes to the improvement of the structure of audit reports. In practice, the effectiveness
of these reports is criticized because users do not understand the audit information. In order to improve
the content of audit reports, International Federation of Accountants (IFAC) had revised International
Standards on Auditor’s report: ISA 700: Forming an opinion and reporting on financial statements. Linguistically, standardized audit reports could be unreadable by many users of financial statements. This
article discusses the linguistic problems related to the preparation of reports. This discussion focuses on
the audit reports which are illustrated by the International Standards on Auditing. The results show that
in the presence of conflicting requirements (auditing standards versus linguistic principles), independent
auditors must optimize the presentation of their reports.

چکیده
حسابرسان مستقل به طور دوره ای گزارش هایی را منتشر می کنند که نتایج حسابرسی را خلاصه می کند. این گزارش ها
تقویت ارتباطات مالی و قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری. استانداردهای بین المللی
در مورد حسابرسی (ISA) محتوای گزارش های حسابرسی و کیفیت نتایج حسابرسی را تعیین می کند. از نظر تئوریک ،
استاندارد حسابرسی باید گزارش های قابل درک و واضح را برای خوانندگان مدل کند. انطباق با زبانی
اصول به بهبود ساختار گزارش های حسابرسی کمک می کند. در عمل ، اثربخشی
از این گزارش انتقاد می شود زیرا کاربران اطلاعات حسابرسی را نمی فهمند. به منظور بهبود
محتوای گزارش های حسابرسی ، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) بین المللی را اصلاح کرده است
استانداردهای گزارش حسابرس: ISA 700: تشکیل نظر و گزارش در صورتهای مالی. از نظر زبانی ، گزارش های حسابرسی استاندارد شده توسط بسیاری از کاربران صورت های مالی قابل خواندن نیست. این
مقاله به بیان مشکلات زبانی مربوط به تهیه گزارش می پردازد. این بحث بر روی تمرکز دارد
گزارش های حسابرسی که توسط استانداردهای بین المللی حسابرسی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که
در حضور الزامات متناقض (استانداردهای حسابرسی در مقابل اصول زبانی) ، مستقل
حسابرسان باید گزارشهای خود را بهینه سازی کنند

لینک کمکی