فایل رایگان مقاله isi افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام پرونده اسپانیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام پرونده اسپانیا :

دانلود فایل رایگان مقاله isi افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام پرونده اسپانیا

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2014

Abstract
In this paper we make an empirical study of the relationship
between risk disclosure and the cost of equity. In particular, the
objective being pursued is to contrast whether or not the cost of
HTXLW\IRUWKHFRPSDQ\LVUHODWHGWRLWVAQDQFLDODQGQRQAQDQ
FLDOULVNGLVFORVXUH2XUUHVXOWVVKRZQRVWDWLVWLFDOO\VLJQLAFDQW
relationship between the latter and the cost of equity; and a
VWDWLVWLFDOO\ VLJQLAFDQW UHODWLRQVKLS ZLWK D SRVLWLYH VLJQ EH
WZHHQWKLVFRVWDQGAQDQFLDOULVNGLVFORVXUH7KLVVXJJHVWVWKDW
company risk disclosures appear to introduce unknown con
tingencies and risk factors rather than only update information
about known risks.

خلاصه
در این مقاله به بررسی تجربی رابطه می پردازیم
بین افشای ریسک و هزینه سهام. به ویژه ،
هدف تعقیب این است که تضاد با هزینه یا نه
HTXLW \ IRUWKHFRPSDQ \ LVUHODWHGWRLWVAQDQFLDODQGQRQ AQDQ
FLDOULVNGLVFORVXUH 2XUUHVXOWVVKRZQRVWDWLVWLFDOO \ VLJQLAFDQW
رابطه بین دومی و هزینه سهام؛ و
VWDWLVWLFDOO \ VLJQLAFDQW UHODWLRQVKLS ZLWK D SRVLWLYH VLJQ EH
WZHHQWKLVFRVWDQGAQDQFLDOULVNGLVFORVXUH 7KLVVXJJHVWVWKDW
به نظر می رسد افشای ریسک شرکت برای معرفی نتیجه ناشناخته است
مشکلات و عوامل خطر به جای اینکه فقط اطلاعات را به روز کنید
در مورد خطرات شناخته شده

لینک کمکی