فایل رایگان مقاله isi نوآوری خدمات و تأثیر آن: ما از چه چیزی می دانیم؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi نوآوری خدمات و تأثیر آن: ما از چه چیزی می دانیم؟ :

دانلود فایل رایگان مقاله isi نوآوری خدمات و تأثیر آن: ما از چه چیزی می دانیم؟

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2015

چکیده
علیرغم رشد ادبیات در حال رشد که بر نوآوری خدمات متمرکز شده است ، تحقیقات تجربی متمرکز است
در اندازه گیری تأثیر آن ، عمدتا در سطح شرکت ، کمیاب است. اتخاذ چشم انداز که توانایی برای
نظارت بر فرایند نوآوری خدمات و ارزیابی تأثیر آن پیش شرطی برای مدیریت صحیح آن است ،
ما یک بررسی ادبی از مطالعات تجربی اخیر در زمینه سنجش نوآوری خدمات انجام می دهیم
دانش فعلی ما را معلوم کنید. ما بررسی خود را به دوره پوشش 2006 تا 2014 محدود می کنیم
تحقیقات قبلی به طور گسترده توسط Adams، Bessant، and Fhelps (2006) و کنسانتره پوشانده شده است
در مقالات دانشگاهی تجربی منتشر شده است که به وضوح "نوآوری خدمات" و تأثیر آن را بررسی می کند
در عملکرد. سیزده مورد مطالعه تجربی با تکیه بر چندین معیار ورود و خروج از مطالعه قرار گرفتند
حفظ شده و در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه این مطالعه ادعای جامع بودن ندارد ، اما نشان می دهد
دانش در مورد رابطه بین نوآوری خدمات و عملکرد محدود است و این
منطقه تحقیق مستحق بررسی بیشتر است. ما با برخی از راه ها برای تحقیقات بیشتر نتیجه گیری می کنیم
تحریک تحقیقات بیشتر در این زمینه امیدوارکننده و در حال ظهور.

a b s t r a c t
Despite the growing body of literature concentrating on service innovation, empirical research focusing
on measuring its impact, mainly at firm-level, remains scarce. Adopting the perspective that the ability to
monitor the service innovation process and to assess its impact is a pre-condition to properly manage it,
we conduct a literature review of recent empirical studies on the measurement of service innovation to
ascertain our current body of knowledge. We restrict our review to the period covering 2006 to 2014, as
previous research has been extensively covered by Adams, Bessant, and Phelps (2006) and concentrate
on published empirical academic articles which clearly examine “service innovation” and its impact
on performance. Relying on several inclusion and exclusion criteria, thirteen empirical studies were
retained and are discussed in this paper. Although this study does not claim to be exhaustive, it shows
that knowledge on the relationship between service innovation and performance is limited and that this
area of research deserves further scrutiny. We conclude with some avenues for further research, in view
of stimulating more research in this promising yet emerging field.

لینک کمکی