فایل رایگان مقاله isi کاربرد فعلی اینستاگرام در جراحی مغز و اعصاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi کاربرد فعلی اینستاگرام در جراحی مغز و اعصاب :

دانلود فایل رایگان مقاله isi کاربرد فعلی اینستاگرام در جراحی مغز و اعصاب

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2020

چکیده
هدف: استفاده از رسانه های اجتماعی در مراقبت های بهداشتی بصورت تصاعدی در حال افزایش است. اینستاگرام اجتماعی محبوب جهانی است
برنامه تلفن هوشمند رسانه ای (SPA) با حساب های شخصی و نهادی در نظر گرفته شده برای آموزش بیمار و
تبلیغات. هدف ما ارزیابی شیوع جراحی مغز و اعصاب در اینستاگرام است.
مواد و روش ها: اصطلاحات "# جراحی مغز و اعصاب" و "# جراح مغز" در اینستاگرام جستجو شد.
تعداد حساب ها ، دنبال کنندگان ، پست ها و همچنین محتوای این پست ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: یکصد و بیست و سه حساب کاربری اینستاگرام در صفحه جستجو و 113 این حساب مشاهده شد
عمومی بودند و بنابراین برای تجزیه و تحلیل در دسترس بودند. 1/36 از 113 ارسال حساب مربوط به جراحی مغز و اعصاب بود.
شایع ترین نوع ارسال نمونه موردی (5/83) بود که بیشترین ارسال تصاویر مربوط به عکس (01/72) بود.
نتیجه گیری: ظهور رسانه های اجتماعی بستر جدیدی را برای برقراری ارتباط بین بیماران ایجاد کرده است
جراحان مغز و اعصاب اینستاگرام می تواند اطلاعاتی را در مورد بیماران و همچنین پشتیبانی آموزشی از کسانی که در آموزش جراحی مغز و اعصاب هستند فراهم کند
ABSTRACT
Aim: Social media usage in healthcare is increasing exponentially. Instagram is a worldwide popular social
media smartphone application (SPA) with personal and institutional accounts intended for patient education and
publicity. Our aim is to evaluate the prevalence of neurosurgery on Instagram.
Material and methods: The terms “#neurosurgery” and “#neurosurgeon” were searched on Instagram. The
number of accounts, followers, posts as well as the content of these posts was evaluated.
Results: One hundred twenty-three Instagram accounts were found in the search page and 113 of these accounts
were public and therefore accessible for analysis. 36.1% of 113 accounts" posts were related to neurosurgery. The
most common type of post was a case sample (83.5%), whereby most of these posts were photo images (72.01%).
Conclusion: The rise of social media has allowed a new platform for communication between patients and
neurosurgeons. Instagram can provide information to patients as well as educational support to those in neurosurgical training.

لینک کمکی