فایل رایگان مقاله isi آیا واقعاً کیفیت حسابرسان زن بهتر است؟ شواهد مبتنی بر بازار سهام A چینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi آیا واقعاً کیفیت حسابرسان زن بهتر است؟ شواهد مبتنی بر بازار سهام A چینی :

دانلود فایل رایگان مقاله isi آیا واقعاً کیفیت حسابرسان زن بهتر است؟ شواهد مبتنی بر بازار سهام A چینی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
بر خلاف مطالعات قبلی که در آن از یک فایل رایگان مقاله isi آیا واقعاً کیفیت حسابرسان زن بهتر است؟ شواهد مبتنی بر بازار سهام A چینی
فهرست واحد برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است ، این تحقیق یک شاخص جامع جدید برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از طریق اختیاری اختیاری ، براساس مدل پایه جونز (1991) و نظرات حسابرسی ایجاد می کند. اولی برای اندازه گیری کیفیت صورت های مالی استفاده می شود و دومی برای اندازه گیری استقلال حسابرسان در ادبیات بین المللی اصلی استفاده می شود. ما بررسی می کنیم که آیا جنسیت حسابرس و چقدر بر کیفیت ممیزی های خود تحت چارچوب نظریه همدلی و نظریه جامعه پذیری نقش جنسیت تأثیر می گذارد. با استفاده از نمونه بزرگی از مشاهدات سال 9861 حسابرس از شرکتهای چینی A- دارای فایل رایگان مقاله isi آیا واقعاً کیفیت حسابرسان زن بهتر است؟ شواهد مبتنی بر بازار سهام A چینی
فهرست از 2011 تا 2015 ، متوجه می شویم که کیفیت حسابرسی حسابرسان امضا شده تفاوت های جنسیتی قابل توجهی را نشان می دهد: این تفاوت های جنسیتی قابل توجه با یافته های مطالعات قبلی متفاوت است. اینکه حسابرسان زن می توانند ممیزی با کیفیت بالاتر نسبت به حسابرسان مرد ارائه دهند. به این معنا که در مطالعه ما کیفیت حسابرسی حسابرسان مرد از کیفیت حسابرسان زن بالاتر است. پس از تفکیک جهت های مثبت و منفی Discretionary Accrual ، در کیفیت حسابرسی بین حسابرسان زن و مرد وقتی که درآمد توسط مشتری تعدیل شده بود ، هیچ تفاوت جنسیتی معنی داری مشاهده نمی شود. یعنی ، حسابرسان زن و مرد ادراک ریسک حسابرسی یکسانی داشتند. با این حال ، هنگامی که مشتری درآمد را به سمت پایین تنظیم کرد ، که نشانگر ریسک حسابرسی پایین تر برای حسابرس است ، کیفیت حسابرسی حسابرسان زن به طور قابل توجهی پایین تر از حسابرسان مرد بود. پس از کنترل سن و موقعیت حسابرسان ، همچنین متوجه می شویم که اختلاف جنسیت در کیفیت ممیزی حسابرسان بطور قابل توجهی کاهش یافته و یا حتی وقتی سن حسابرس از 45 سال گذشته و یا موقعیت آنها مدیر یا بالاتر باشد ناپدید شد. این نتایج با نظریه همدلی و نظریه جامعه پذیری نقش جنسیت سازگار است.

Abstract
Unlike previous studies in which a single index was used to measure audit quality, this study establishes a new comprehensive index to measure audit quality via Discretionary Accrual, as estimated by Jones’ basic model (1991) and Audit Opinions. The former is used to measure the quality of financial statements, and the latter is used to measure the auditors’ independence in the mainstream international literature. We examine whether and how an auditor’s gender affects the quality of his or her audits under the framework of empathy theory and gender role socialization theory. Using a large sample of 9861 auditor-firm-year observations from Chinese A-share–listed companies from 2011 to 2015, we find that the audit quality of signed auditors shows significant gender differences: these significant gender differences differ from the findings of previous studies that female auditors could provide a higher-quality audit than male auditors; that is, in our study the audit quality of the male auditors exceeds that of the female auditors. After distinguishing the positive and negative directions of the Discretionary Accrual, we find no significant gender differences in audit quality between male and female auditors when the earnings had been adjusted upward by the client; that is, female and male auditors had the same audit risk perception. However, when the client adjusted earnings downward, which indicates a lower audit risk for the auditor, the audit quality of female auditors was significantly lower than that of the male auditors. After controlling for the age and position of the auditors, we also find that the gender differences in the auditors’ audit quality decreased significantly or even disappeared when the auditor’s age exceeded 45years and/or their position was manager or above. These results are consistent with the empathy theory and gender role socialization theory.

لینک کمکی