فایل رایگان مقاله isi آیا یکپارچگی شرکت باعث افزایش کیفیت کنترل داخلی می شود؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi آیا یکپارچگی شرکت باعث افزایش کیفیت کنترل داخلی می شود؟ :

دانلود فایل رایگان مقاله isi آیا یکپارچگی شرکت باعث افزایش کیفیت کنترل داخلی می شود؟

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
با استفاده از داده های بررسی منحصر به فرد برای اندازه گیری یکپارچگی شرکت ، ما رابطه بین یکپارچگی شرکت و کیفیت کنترل داخلی را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که صداقت شرکت به طور قابل توجهی و منفی با نقاط ضعف کنترل داخلی همراه است. ما یک اثر جایگزینی بین مؤسسات غیر رسمی و رسمی برای بهبود کیفیت کنترل داخلی می یابیم. به عبارت دیگر ، ارتباط منفی بین یکپارچگی شرکتها و ضعف کنترل داخلی در صورت ضعیف تر شدن توسعه قانونی یا رقابت در بازار اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر این ، درمی یابیم که حاکمیت مؤثرتر شرکت می تواند رابطه بین تمامیت شرکت و کیفیت کنترل داخلی را تقویت کند. این یافته ها نشان می دهد که تمامیت شرکت می تواند کیفیت کنترل داخلی را بهبود بخشد. یافته های ما همچنین شواهد تجربی برای ساخت کنترل های داخلی قوی تر ارائه می دهد

Abstract
Using unique survey data to measure corporate integrity, we examine the relation between corporate integrity and internal control quality. The results show that corporate integrity is significantly and negatively associated with internal control weaknesses. We find a substitution effect between informal and formal institutions for improving internal control quality. In other words, the negative association between corporate integrity and internal control weaknesses is more significant when the legal development or market competition is weaker. Furthermore, we find that more effective corporate governance can strengthen the relation between corporate integrity and internal control quality. These findings indicate that corporate integrity can improve the quality of internal control. Our findings also provide empirical evidence for the construction of stronger internal controls.

لینک کمکی