فایل رایگان مقاله isi حق اقامت خارجی و انتخاب حسابرس شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi حق اقامت خارجی و انتخاب حسابرس شرکت ها :

دانلود فایل رایگان مقاله isi حق اقامت خارجی و انتخاب حسابرس شرکت ها

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

خلاصه
اخیراً با مهاجرت نخبگان ثروتمند چینی به طور فزاینده ای رواج پیدا کرده و به این باور رسیده اند که شرکت هایی که دارای افراد کنترل کننده دارای حق اقامت خارجی هستند ، دارای مشکلات جدی نمایندگی هستند. ما تأثیر کنترل افراد دارای حق اقامت خارجی را از منظر حسابرسی شرکت بررسی می کنیم. ما می دانیم شرکتهایی که افراد کنترل کننده آنها دارای حق اقامت خارجی هستند ، بیشتر از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا استفاده می کنند و این رفتار در مناطقی با بازاریابی پایین تر و در شرکتهایی که تفکیک بیشتری از مالکیت و کنترل دارند مشهود است. ما در ادامه تأثیر بنگاه هایی را که افراد کنترل کننده آنها دارای حق اقامت خارجی هستند که از ممیزی های Big 4 با کیفیت بالا استفاده می کنند بررسی می کنیم و می دانیم که چنین بنگاه هایی دارای عملکرد بهتر و حسابداری شرکت هستند.

Abstract
Recently, with the migration of wealthy Chinese elites becoming increasingly prevalent, the market has come to believe that firms with controlling persons with foreign residency rights have serious agency problems. We study the impact of controlling persons with foreign residency rights on corporate audit perspective. We find that firms whose controlling persons have foreign residency rights are more likely to use high-quality auditing services, and that this behavior is more obvious in regions with lower marketization and in firms with higher separation of ownership and control. We further study the effect of firms whose controlling persons have foreign residency rights that use high-quality Big 4 auditors and find that such firms have better corporate governance and accounting performance.

لینک کمکی