فایل رایگان انتقال پیام در سلولهای موجودات زنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتقال پیام در سلولهای موجودات زنده :

عنوان مقاله: فایل رایگان انتقال پیام در سلولهای موجودات زنده
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:
انتقال پیام در عرض سلول را signal trunsduction گویند.اجزای دخیل در این سیستم شامل پیامبر های ثانویه كلسیم،اینوزیتول 5،4 تریس فسفات،cAMP و نیز پروتئین كیناز ها،پروتئین فسفاتاز ها و G پروتئین ها می باشد كه شباهت گسترده ای را بین سیتم های گیاهی و جانوری نشان می دهد.برای درك و فهم بیشتر از مسیر های انتقال پیام مسیر انتقال پیام هورمون گلوكاگون را كه در كتاب زیست و آزمایشگاه 2 به اختصار آمده به طور وسیعتر مورد بررسی قرار می دهیم.هورمون گلوكلگون از بخش درون ریز پانكراس به داخل خون ترشح شده و با گیرنده خود در سطح غشای سلول جگر متصل می شود.اتصال گلوكاگون با این گیرنده پروتئینی باعث تغییر ساختارفضایی گیرنده شده و كمپلكس هورمون – گیرنده موجب راه اندازی سیستم انتقال پیام می شود. كمپلكس هورمون – گیرنده به G پروتئین ها برخورد می كند. G پروتئین ها پروتئین های تنظیمی اینتگرای غشائی می باشند كه انواع گوناگونی دارند و همه آنها توانائی لازم جهت پذیرفتن تغییرات ساختاری فضائی در پاسخ به GTP و GDP را دارند. G پروتئین ها به دو شكل فعال و غیر فعال وجود دارند.در فرم غیر فعال از سه رشته آلفا،بتا و گاما تشكیل شده اند كه رشته آلفا به GDP متصل شده است.در فرم فعال رشته آلفا از رشته گاما و بتا جدا شده و به GTP متصل می شود.فرم فعال را به صورتG-GTP نمایش می دهند.
وقتی كمپلكس هورمون- گیرنده به پروتئین برخورد می كند باعث جانشینی GTP به جای GDP می شود كه این جانشینی موجب تغییر در ساختار فضایی پروتئین ها شده و در نتیجه G-GTP از G-GTPجدا شده و بدین صورت G پروتئین به فرم فعال تبدیل می شود. G پروتئین ها بعد از ایفای نقش خود در سیستم انتقال پیام باید غیر فعال گردند كه این كار به طور اتوماتیك صورت می گیرد. یعنی اینكهGTP را به تدریج بهGDP وP هیرولیز كرده و خود را غیر فعال می سازد.....

لینک کمکی