فایل رایگان تحولات جدید در كیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ (كاربردهای عملی در آمریكای شمالی و آسیا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحولات جدید در كیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ (كاربردهای عملی در آمریكای شمالی و آسیا) :

عنوان مقاله: فایل رایگان تحولات جدید در كیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ (كاربردهای عملی در آمریكای شمالی و آسیا)
قالب فایل: WORD

فایل رایگان تحولات جدید در كیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ (كاربردهای عملی در آمریكای شمالی و آسیا)
فهرست مطالب:
چكیده
1) مقدمه
2) اصلاح ایمنی كمبود ولتاژ: فرآیند
3) مشخصه های كمبود ولتاژ ( جهت مشكل ایمنی كمبود ولتاژ)
4) دستگاه آزمایشی برای بهبود ایمنی كمبود ولتاژ
نتیجه گیری


* بخشی از ابتدای مقاله:

چكیده
كیفیت نیرو، مسئله هماهنگی است كه می تواند توسط ایجاد نیروی بهتر یا با ایجاد بار بادوام تر حل شود. رویكرد دوم توسط استانداردهای كیفیت ایمنی قدرت به سرعت در حال تغییرند حمایت میشود . SEMIF 47 در جریان آخرین اطلاعات قرار داداه است : IEC 61000-4-34 در حال آغاز به گرفتن نتیجه بین المللی وفوری در اروپا است و استانداردهای دیگر در حال توسعه در این خط سیر هستند . این مقاله درباره تجربیات عملی مؤلف كه این استانداردها را برای دستگاههای صنعتی در دستور ساخت كارخانه های نو بنیاد در سراسر جهان به كاربرده است بحث می كند. همچنین مؤلف احتیاجات ضروری از ابزار آزمایشی كه برای مشكل افت ولتاژ استفاده می شود را معرفی و توضیح خواهد داد.

1) مقدمه
به طور عمومی کمبود ولتاژ مانند عمومی ترین نوع كیفیت اختلال نیرو شاخته شده است . این اختلال می تواند دستگاههای صنعتی . فرآیندها و دستگاههای تجاری را دچار وقفه یا خراب كند. در گذشته مشكل کمبود ولتاژ توسط قراردادن یك وسیله كاهش دهنده در شبكه فشار قوی توزیع نیرو، نزدیك دستگاهی كه تحت تأثیر قرار داده بود، حل می شد. این وسیله كاهش دهنده شامل UPS ، تقویت كننده های فرورسونانت . تقویت كننده های پرسرعت انتقال سروسط و جبران كننده های کمبود ولتاژ الكتریكی بودند . به طور وسیعی در چند سال گذشته ، تشخیص داده شده است. كه كیفیت نیرو مسئله هماهنگی است . ساده ترین ، كم هزینه ترین راه حل مشكل كمبود ولتاژ برای كاستن افت نیست بلكه دستگاهی مقاوم ایجاد می كند كه در برابر افت ولتاژ مقاومت كند. این تشخیص پایه ای برای استانداردهای بین المللی مثل IEC 61000-4-11[1] و 61000-4-34[2] و استانداردهای صنعتی مثل SEM1 F47[3] در صنعت نیم رسانا است و حتی در حال ایجاد روشی برای طرح نظارتی مثل آخرین طرح پیشنهادی توسط EGREG[4] است . این مقاله سؤال عملی را مورد مخاطب قرار می دهد: ساخت دستگاهی مقاوم كه در برابر كمبود ولتاژ مقاومت كند چطور عمل می كند؟ بحث مان را بر اساس پنج سال تجربه كاری در دستگاههای صنعتی و تجاری در آمریكای شمالی و آسیا و اروپا قرار می دهیم .

لینک کمکی