فایل رایگان دانستنیهایی در مورد پرورش میگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دانستنیهایی در مورد پرورش میگو :

عنوان مقاله: فایل رایگان دانستنیهایی در مورد پرورش میگو
قالب فایل: WORD

فایل رایگان دانستنیهایی در مورد پرورش میگو
فهرست مطالب:
1- صنعت پرورش میگو
2- روش پرورش میگو
3- گونه های میگوی پرورشی
4- بیماری میگو
5- كنترل بیماری میگو
1-5- معرفی وگسترش كشت میگوی سفید غربی
2-5- نتایج تحقیقات بر روی ویروس بیماری لكه سفید
3-5- استانداردسازی مدیریت بهداشتی میگو و كنترل بیماری
4-5- توسعه ی روش كشت با نگاه بر امنیت زیستی (Biosecurity )
5-5- انجام تحقیقات برای پرورش گونه های جدید میگو
6- موانع پرورش میگو
7- برنامه های آینده برای توسعه ی صنعت پرورش میگو


* بخشی از ابتدای مقاله:
1- صنعت پرورش میگو:
صنعت پرورش میگو در چین در دهه ی 1980 آغاز شد. در ده سال گذشته این صنعت پیوسته توسعه ی سریعی داشته است . گسترش مزارع پرورش میگو به گونه یی انجام شد كه در سال 2003 با سطح زیركشت 243 هزار هكتار، 493 هزار تن میگو تولید گردید . دراین سال مراكزتكثیر 3/241 میلیارد پست لارو میگو تولید كردند . محصولات پرورشی 4 درصد از تولید آبزیان پرورشی چین بوده و برآورد می شود كه 30 درصد تولیدجهانی میگوی پرورشی مربوط به چین باشد . خدمات پشتیبانی تولید میگو نظیر تولید غذا ، فرآوری ، حمل ونقل وبازاریابی نیز توسعه یافته اند. این صنعت نقش مهمی درتوسعه ی اقتصاد روستایی مناطق ساحلی چین ایفا می كند.

2- روش پرورش میگو:
سطح زیركشت میگو در چین هرساله افزایش می یابد . كشت نیمه متراكم 9 درصد سطح زیركشت نهایی را شامل می شود. در سال های اخیر كشت متراكم درمزارع كوچك تر (كمتر از 1 هكتار در سطح) توسعه یافته است. پرورش میگو در همه ی استان های ساحلی چین گسترش داده شده است . به دلیل اختلاف زیاد شرایط آب وهوایی درمناطق شمالی وجنوبی چین، روش كشت وبازدهی آن متفاوت است . دراستان های شمالی شاندونگ ولیااوینگ كه هوا سرد است روش كشت عمده در مزارع بزرگ تر كشت نیمه متراكم با متوسط تولید یك تن درهكتار است ....

لینک کمکی