فایل رایگان راهکارهای صحیح در ساختمان سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهکارهای صحیح در ساختمان سازی :

عنوان مقاله: فایل رایگان راهکارهای صحیح در ساختمان سازی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان راهکارهای صحیح در ساختمان سازی
فهرست مطالب:
1-1- مقدمه
1-2-تعاریف
پیمان
کارفرما
پیمانکار
مهندس مشاور ، مهندس ناظر
رئیس كارگاه
پیمانكار جزء
فعالیتهای برچیدن کارگاه (DEMOBILIZATION)
- راه دسترسی
- راه ارتباطی
- کارگاه (سایت)
- مصالح
- تجهیزات
تجهیز کارگاه (MOBILIZATION)
گزارشات کارگاه
تحویل موقت
صورت وضعیت قطعی
تحویل قطعی
هزینه مستقیم پروژه
هزینه غیر مستقیم
هزینه كل پروژه
1-3- مراحل برنامه ریزی و كنترل پروژه
1ـ تحلیل پروژه
2ـ برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی
3ـ زمانبندی پروژه
4ـ برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه
5ـ تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
6ـ اجرای پروژه
7ـ ارزشیابی و نظارت پروژه
8ـ تصمیم گیری مدیریت
1-4- دیسیپلینهای یک پروژه
1- فعالیتهای سیویل (CIVIL STRUCTURE)
2- فعالیتهای فلزی ( STEEL STRUCTURE)
3- فعالیتهای نصب تجهیزات مکانیکی (MECHANICAL)
2-1-مقدمه
متره و بر آورد
برآورد یا تعیین هزینه لازم
2-2-روش های متره بر آورد
- متره بسته
- متره باز
انواع متره و بر آورد
1- متره بر آورد مقدماتی
2- متره بر آورد اولیه
3- متره بر آورد موقت
4- متره بر آورد قطعی
2-3- بررسی مراحل متره و برآورد
1- عملیات خاکی
2- عملیات تخریب
3- تسطیح یا پرو فیله کردن
4- شفته ریزی
5- بتن مگر
6- پی سازی
7- شناژ ( بالشتک ) بتن آرمه
8- كارهای فلزی
- مزایای ساختمان فلزی
مقاومت زیاد
خواص یکنواخت
دوام
شکل پذیری
پیوستگی مصالح
مقاومت متعادل مصالح،مقاومت
انفجار
تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی
شرایط آسان ساخت و نصب
سرعت نصب
پرت مصالح
وزن کم
اشغال فضا
ضریب نیروی لرزه ای
- معایب ساختمانهای فلزی
ضعف در دمای زیاد
جوش نامناسب
9- کارهای بتنی
مزایای ساختمان های بتنی
- ستون
- تیر
تیر های بتنی
10- آرماتوربندی
11- قالب بندی بتن
- باز کردن قالب ها
اشکال مختلف میلگردها
1-میلگرد راستا ( سیتکا )
2-خاموت
3-سنجاقک
4-رکابی
5-لقمه
6-خرک
12- عایق کاری
13- سفت کاری
-دیوار چینی
1) دیوار مخصوص
2)دیوار های آجری
آجر رسی
مصارف آجر
3) دیوار های سنگی
4) دیوار های بلوک بتنی
14- پوشش سقف ساختمان
- سقف سازی
1)سقف طاق ضربی
-مراحل ساخت طاق ضربی
1) آماده نمودن تیر آهن ها
2) تیر ریزی
3) نصب میل مهار
4) طاق زنی
5) دوغاب ریزی
6) آماده کردن روی سقف
7) آماده کردن زیر سقف
2)سقف تیرچه بلوک
* تیرچه
1) عضو کششی
2)میلگرد های عرضی
3)میلگرد بالایی
4) بتن پاشنه تیرچه پیش سلخته
* بلوک
*میلگرد افت حرارتی
* بتن پوششی درجا
* کلاف میانی
* سقف با تیرچه های مضاعف
15- نازک کاری
16- تهیه مصالح و نصب سنگ پلاک
17- فرش کف ساختمان
18- داربست
19- کف سازی ساختمان
20- کارهای تاسیسات
21- خشکه چینی
مصالح مصرفی مورد استفاده در خشکه چینی
22- درز انبساط در ساختمان های چند طبقه
3-1-مقدمه
3-2- روش های موجود ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله
الف) تخریب و بازسازی اصولی و مطابق ضوابط و آئین نامه ها
ب)مقاوم سازی این نوع ساختمانهابدون تخریب آنها
3-3- طرح اتاق امن
* مزایای اتاق امن
*آزمایش های انجام شده
توصیه ها
3-4-جزئیات فنی «اتاق امن»


* بخشی از ابتدای مقاله:

1-1- مقدمه :
با در نظر گرفتن ماهیت پروژه ای بسیاری از فعالیت های غیر دولتی، روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه که در جهت راهبری طرح های تولیدی توسعه یافته اند، در آنها نیز به وسعت قابل استفاده می باشند. اساس این روش ها بر تجزی عملیات ضروری برای به انجام رساندن طرح مورد نظر، زمان بندی عملیات تعیین شده در چارچوب نیاز های اجرائی، تخصیص منابع لازم اعم بر مالی، انسانی و تخصصی به آنان به منظور پیشبرد شان مطابق برنام زمانی تهیه شده و نهایتاً بازبینی و ثبت پیشرفت کار و ایجاد تغییرات اصلاحی از طریق اِعمال بازخور به مرحل برنامه ریزی فعالیت ها، بنیان نهاده شده اند.مهمترین لازم آغاز چنین فرآیندی دستیابی به شناخت کامل از طرح مورد نظر و ماهیت اجرائی آن است. بعد از مرحل شناسائی معمولاً بسته های کاری تشکیل دهند پروژه یک به یک و بر طبق اولویت سلسله مراتب تعریف می شوند. شکستن بسته های کاری و تکمیل درخت سلسله مراتب نیازمندی های اجرائی، تا حدی ادامه پیدا می کند که تمامی اجزای اجرائی طرح معین شده و برای مدیران شناسائی گردند. در این مرحله لازم است معیار های بازنگری تعریف شوند تا درست بلافاصله پس از آغاز پروژه، بتوان پیشرفت آن را ثبت نموده و مورد بررسی قرار داد. مطالع پیشرفت کار در نشست های متناوب، منظم و متواتری که برای برقراری ارتباط میان مجریان و هدایت کنندگان طرح تعیین شده اند، مورد مداقه قرار گرفته و اقدامات اصلاحی و تغییرات احتمالی برای برنامه های تنظیم شده، با مشارکت تمامی عوامل درگیر در پروژه به کار بسته می شوند. در مورد طرح های بزرگ نیز گاهی به منظور محاسب ارزش زمانی پول و در نظر گرفتن عوامل مربوط به تورم و سایر نوسانات اقتصادی، استفاده از روش های اقتصاد مهندسی توصیه می گردند.

1-2-تعاریف :
پیمان: پیمان در واقع موافقت نامه ای است که مشخصات اصلی یک قرار داد مانند مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع پروژه ، مبلغ و مدت قرار داد ، احجام تقریبی کار در آن بیان شده است.
کارفرما : کارفرما شخصی حقیقی و یا حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما در حکم کارفرما می باشند.
پیمانکار : پیمانکار شخصی حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک بدست گرفته است.
مهندس مشاور ، مهندس ناظر : مهندس مشاور شخصی حقیقی و یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
رئیس كارگاه : شخصی حقیقی است كه پیمانكار برای سرپرستی كارگاه (اجرای موضوع پیمان)به مهندس مشاور معرفی می كند .
پیمانكار جزء : برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان از طرف پیمانكار برگزیده می شود....

لینک کمکی