فایل رایگان سوزن دوزی بلوچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سوزن دوزی بلوچ :

عنوان مقاله: فایل رایگان سوزن دوزی بلوچ
قالب فایل: WORD

فایل رایگان سوزن دوزی بلوچ
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه صنعت سوزن دوزی
ابزار كار
مواد اولیه
نحوه تولید
مدت زمان
نوع طرح
مهارت فرد
فروش ( بازار)
1- فروش درمحل
2- فروش درمراكز شهری
3- فروش درشهرستانهای مختلف كشور
4- فروش درخارج از كشور
نقش و طرح
1- نقوش انسانی
2- نقوش حیوانی
3- نقوش گیاهی
4- نقوش هندسی
انواع طرحها
1- طرح های تاری
2- طرح های گل
3- طرح های حاشیه یا اطراف گل
انواع فراورده های سوزن دوزی
1- قطعات تزئینی جامه زنان
2- قریشی ( كریشی )
3- محصولات جدید
4- نوارهای سوزن دوزی شده
انواع كار
1-خردكار
2- توئی
دستمزد سوزن دوز
1- نوع دوخت
2- نوع طرح
3- سطح كار
دوخت و انواع آن
- آسان تانكه و پیت
- بال مدك
- كپ و جلت
رنگ
بررسی مشكلات
راهكارها


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه
هنرهای دستی تجلی زیبایهایی نشاًت گرفته از ذوق وسلیقه مردمان هردیاری نشاندهنده توجه آنان به پیرامون هزاررنگ ودنیای اطرافشان می باشد . كه گاهی سرخوردگیهای روزنده ، گاهی سرخوشیهای حال وگذشه را با آفرینش آثارجاودانی به نمایش گذاشته اند .
هنرسوزندوزی نیز ازاین هنرها جدانیست وشاید جنبه بدتری آن عمومیت یافتن است كه هرزن ودختری درمنطقه دستی دراین هنردارد .
اما آنچه كه دراین میان حائز اهمیت است جنبه اقتصادی و اشتغالزائی وهمچنین منبع درآمدی برای خانواده ها می باشد این مقاله نگاهی دارد به نوع فعالیت سوزندوزان بلوچ وآثار مرتبط به آن .
از تمامی عزیزانی كه ما را درتهیه ای مقاله یاری نمودند از جمله آقایان : جناب آقای دكتر شهبازی ، جناب آقای دكتر افراخته ، سركار خــانم جهانتیغ ،... تشكر می نمائیم.

تاریخچه صنعت سوزن دوزی
زمان رواج آن بعنوان یك هنر اصیل بطور كلی مشخص نیست اما از آنجایكه سوزن دوزی با طبیعت رابطه ای تنگاتنگ دارد پس می توان آن را درنهاد وسرشت آنها یافت .
هرچند ممكن است دربرهه ای از زمان به علت عدم وجود امكانات ونداشتن توانائی لازم برای بروز دادن نتوان آن رادید اما این دلیل عدم انكار این هنر درآن زمان نمی تواندباشد .
سوزن دوزی هنری است كه برگرفته از ذوق وقریحه فرد هنرمند می باشد وهمان طور كه بسیاری از شاهكارها ازسرشت ناخود آگاه فرد سرچشمه می گیرد مانند فكر كردن ، اندیشیدن ، میل به كمال رسیدن و... كه از همان ابتدا دروجود آدمی می توان یافت سوزن دوزی را نیز باید چیزی مثل اینها دانست اگردرمورد سوزن دوزی به قدری تعمل كنیم آنرا همان فكر ذهنیات می یابیم كه زن بلوچ با بهره گیری از روحیه بی غل وغش خود كه می توان آن را به دور از همه ناخالصی های جامعه دانست به خوبی وبه زیبایی آن جاذبه ها وآن سنبلها را كه به ذهنش خطور می كند و آنها رادردل طبیعت به خوبی حس می كند به عنوان هنر خود به اطرافیان نمایان می كند . سوزن دوزی این هنر پرجذبه رانمی توان به زمان خاصی اختصاص داد اما اگر بخواهیم زمان به فعلیت رسیدن آن را بررسی كنیم شاید درحدود 100 یا 200 سال پیش از ظهور اسلام و آمدن اسلام به ایران مربوط باشد كه قومی به نام اسلاوها به ناحیه ای ازبلوچستان آمده ودرآنجا سكنی گزیدند ....

لینک کمکی