فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین :

عنوان مقاله: فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین
قالب فایل: WORD

فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین
فهرست مطالب:
اسیدهای زنجیره ای كلردار
آمیدها
آمیترول
بنزوئیك ها
كاربامات ها
دی نیتروآنیلین
عكس العمل های بیوشیمیایی
اثر دی فنیل اترها روی اسید آمینه
اثر گلایفوسایت بر روی اسیدهای آمینه
اثر علف کش گروه نتیریل برروی اسید آمینه
اثر فنوكسی ها روی سنتز پروتئین
اثر تیوكار بامات ها بر روی پروتئین
علف كش تریازین ها
اثر اوره ها روی پروتئین
اثرات علف کش DCPA روی پروتئین
اثر علفكش دانیوسب روی پروتئین
اثر فلوریدون بر پروتئین
علف كش متازول روی پروتئین


* بخشی از ابتدای مقاله:
فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین كه در ارتباط نزدیك هستند، مرحله بحرانی متابولیسم می باشند. این مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتیكی از DNA به پروتئینهای فعال آنزیم ها و پروتئین های ساختمانی می باشند. این مولكولها فاكتورهای اصلی در تعیین شكل و عمل ارگانیسم ها می باشند. این فرایند با مضاعف شدن DNA آغاز شده و از طریق نسخه برداری RNA و ترجمه رمز به صورت پروتئین ها دنبال می شود. این فرآیند پیچیده شامل واكنش های بسیاری است كه به فاكتورهای متعددی نیاز دارد. جزئیات این گروه از واكنش ها به طور مشروح در كلیه كتابهای بیوشیمی و فیزوبیولوژی عمومی آورده شده و در اینجا بررسی نخواهد شد.
با اطمینان باید گفت علف كشی كه هر یك از واكنش های این فرآیند را به طور قابل ملاحظه ای تغییر می دهد، می تواند تأثیر عمیقی بر رشد و نموگیاه داشته باشد. اثر 2,4-D بر روی این فرآیند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج این مطالعات توسط چری (1976) گردآوری شده است كه در فصل مربوط به فونوكسی در همین كتاب ارائه می شود.
نتیجه تیمار كردن یك گیاه حساس با 2,4-D تشدید فعالیت RNA پلیمراز و افزایش سنتز RNA و پروتئین است كه با تكثیر توده ای سلول در بافت بعضی از اندام ها همراه می باشد. البته در غلظت های زیاد علف كش امكان جلوگیری از این فرایندها وجود دارد.
كلروپلاست و میتوكندریها هر دو حاوی DNA هستند كه از تركیب بازی خود با DNA هسته ای تفاوت دارند. رویداد سنتز DNA، سنتز RNA از روی DNA و سنتز پروتئین نیز در این اندامكها مشاهده شده است. اغلب علف كش هایی كه از جذب اكسیژن به وسیله میتوكندری و آزاد شدن اكسیژن توسط كلروپلاستها جلوگیری می كنند، نیز با فایل رایگان متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین تداخل عمل دارند. سایر محل های واكنش به وسیله این علف كش ها كه در مطالعات اندازه گیری كوتاه مدت اكسیژن مشخص نمی شوند نیز ممكن است در مجموعه عكس العمل های بیوشیمیایی این علف كش ها سهیم باشند.
تنظیم سنتز RNA و پروتئین جلوگیری را تحریك فعالیت آنزیم های DNase و RNase و ناقص ماندن فسفریلاسیون اكسیداتیو نیز با عمل بعضی از علف كش های مرتبط بوده است.
كروئن هاگن و مورلند (1971) در مقاله ای كه نتایج آزمایش در مورد اثر حدود 22 تركیب را به محتوی ATP در بافت هیپوكوتیل سویا تشریح می كند، سعی كردند كه تأثیر علف كش ها را به مقدار ATP فسفریلاسیون اكسیداتیو و سنتز RNA و پروتئین به تصویر بكشند. دینوزب، آیوكسینیل، پروپانیل و كلروپروفام میزان ATP را 88 تا 90 درصد كاهش دادند، در حالیكه پروپاكلر 2,4,5-T فناك 65% تا 69% از میزان ATP كاستند. گزارش شده است كه تمام این تركیبات به استثنای پروپاكلر و فناك كه برای این منظور ارزیابی نشدند از فسفریلاسیون اكسیداتیو جلوگیری می كنند ....

لینک کمکی