فایل رایگان مطالعات بررسی طراحی دانشکده معماری با رویکرد قرارگاه رفتاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات بررسی طراحی دانشکده معماری با رویکرد قرارگاه رفتاری :

دانلود فایل رایگان مطالعات بررسی طراحی دانشکده معماری با رویکرد قرارگاه رفتاری ص
فرمت word قابل ویرایش

فایل رایگان مطالعات بررسی طراحی دانشکده معماری با رویکرد قرارگاه رفتاری
فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 پیشینه تحقیق

1-4 فرضیه های تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-6 هدف کاربردی

1-7 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

1-8 روش کار

1-8-1 نوع روش تحقیق

1-8-2 روش گردآوری اطلاعات

1-8-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات

1-8-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 روانشناسی محیطی

2-1-1 تعریف روانشناسی محیطی

2- 1- 2 تعریف مکان

2-3-1 ادراك ، برخورد ، و شناخت محیط

2-1-4 نیازها و انگیزه های انسان

2-1-5 قابلیت تصویرسازی

2-1-6 شناخت

2-1-7 بستگی، نظم ، خود به خودی

2-1-8 ترجیح دادن مكان

2-1-9 مكان سازی

2-1-9 -1 دلبستگی مکانی

2-2 چگونگی تبدیل فضا به مكان

2-2-1 ادراک فضایی

2-2-2 قلمروهای انسانی

2-2-3 اندازه ی فضا

2-2-4 میزان محصور بودن

2-2-5 صفحه ی كف

2-2-5-1 مواد

2-2-5-2 صفحه ی بالای سر

2-2-5-3 لبه ی فضا

2-2-5-4 عملكرد لبه

2-2-5-5 ویژگی لبه

2-3 حس مكان

2-4 موارد مربوط به مكانیت

2-4-1 احساس فضا

2-4-2 رضایت

2-4-3 آرامش

2-4-4 سرخوردگی

2-4-5 روحانیت

2-4-6 رسمی بودن

2-4-7 تعمق

2-4-8 پویایی

2-4-9 تنش

2-4-10 تظاهر

2-4-11 تناسب طرح

2-5 مدیریت محرك های حسی

2-5 -1 محرك های حسی

2-5 -2 نقطه

2-5 -3 خط

2-5 -4 فرم

2-5 -5 رنگ

2-6 فرایند ادراکی

2-6 -1 محرک محیطی

2-6 -2 محرک مورد توجه

2-6 -3 تصویر بر روی شبکیه

2-6 -4 تبدیل

2-6 -5 پردازش عصبی

2-6 -6 ادراک

2-6 -7 بازشناسی و شناخت

2-7 ادراک بوم شناختی گیبسون

2-8 فضای انعطاف پذیر

2-8 -1تعریف انعطاف پذیری

2-8 -2 محیط و پویایی فیزیکی-ذهنی کودک

2-8 -3 محیط و قوه خلاقه کودک

2-8 -4 محیط های یادگیری و جهان تغییرات

2-8 -5 حرکت به سوی محیط های انعطاف پذیر

2-8 -6 محیطهای انعطاف پذیر، پاسخگو به نیازهای آموزشی حال و آینده

2-8 -7 روشها و انعطاف پذیری محیط یادگیری

2-8 -7-1 اجزای انعطاف پذیر، فضای انعطاف پذیر

2-8 -7-2 اختصاص دادن فضای زیاد به کلاسها برای رخ دادن فعالیت های چندگانه و متفاوت

2-8 -7-3 یکپارچگی محیط یادگیری

2-8 -8 انعطاف پذیری در محیط یادگیری یکپارچه

2-8 -8-1 اصول حاکم بر انعطاف پذیری محیط یادگیری یکپارچه

2-8 -8-2 راهکارها و انعطاف پذیری محیط یادگیری یکپارچه

2-8 -9 محدوده بندی در یک کلاس انعطاف پذیر

2-8 -10 شکل یک کلاس انعطاف پذیر

2-8 -11 نقش محیط در سازندگی محیط آموزشی

2-9 تعریف قرارگاه فیزیکی

2-10 قرارگاه رفتاری

2-10-1 شکل گیری تئوری قرارگاه رفتاری

2-10-2 ویژگی های قرارگاه رفتاری

2-10-2 -1 گزینشگری قرارگاه های رفتاری

2-10-2 -2 شروع و پایان وقوع قرارگاه های رفتاری

2-10-2 -3 عدم انتقال پذیری الگوهای جاری رفتار

2-10-2 -4 خصوصیات پویایی قرارگاه رفتاری

2-10-3 قرارگاه رفتاری در معماری

2-10-4 قرارگاه رفتاری در دانشکده معماری

2-10-5 اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشکده ای

فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه

3-1 دانشكده هنرهای زیبا

3-2 دانشکده هنر و معماری تبریز

3-3 دانشكده معماری اپورتو(oporto)

3-4 كالج آموزشی معلمان، Setubal

3-5كالج آموزشی معلمان، Setubal

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سایت

4-1 موقعیت سایت

4-2 بررسی دسترسی های سایت

4-3 بررسی شکل و ابعاد سایت

4-4 بررسی چشم انداز سایت

4-5 همجواریهای سایت

4-6 اقلیم

4-7 موارد‌حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی

فصل پنجم: برنامه فیزیکی

5-1 فضاهای اصلی

5-1-1 فضاهای اداری

5-1-2 فضاهای آموزشی

5-1-3 فضاهای خدماتی

5-2 فضاهای مکمل

5-2-1 فضاهای خدماتی مکمل

5-2-2 فضاهای کمک آموزشی

5-2-3 سازمانهای پارا

فصل ششم: سازه و تاسیسات

6-1 سازه

6-2 تاسیسات

پیوست 1

پیوست 2

منابع و مآخذ

لینک کمکی