فایل رایگان رساله جرم خیزی در فضای مسکونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رساله جرم خیزی در فضای مسکونی :

فایل رایگان رساله جرم خیزی در فضای مسکونی در 93 صفحه با فرمت WORD

فایل رایگان رساله جرم خیزی در فضای مسکونی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مساله
دلایل و اهمیت انتخاب موضوع
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری
مفهوم فضا
دسترسی پذیری
امنیت
بررسی جرایم بر اساس موضوع جرم
بررسی جرم بر اساس فرصت ارتکاب جرم
نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط
فضاهای بدون دفاع
بررسی رابطه کاربری زمین و جرم

فصل سوم: شناخت عرصه پژوهش
ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
جمعیت و ویژگی های آن
پیشینه كلی تحولات منطقه
شاخص ها و ویژگی های عمده منطقه
تحلیل وضعیت موجوددر منطقه 7
سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن
سلسله مراتب شبکه معابر
الگوی استقرار مكانی­كاربری ها
شناسایی محورهای عمده فعالیت
سازمان کالبدی- فضایی
ساختار پهنه بندی منطقه
بافت های فرسوده
محدوده بافت های فرسوده

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تحلیل کیفی


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات کلی
پیشنهادات خاص

لینک کمکی