فایل رایگان باززنده سازی بناهای تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان باززنده سازی بناهای تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین :

دانلود تحقیق رشته معماری: فایل رایگان باززنده سازی بناهای تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین 504 ص فرمت PDF

فصل اول: کلیات و مبانی نظری تحقیق
فایل رایگان باززنده سازی بناهای تاریخی، با تأکید بر تیمچه سرباز قزوین
فهرست مطالب:
1-1 بیان مسئله 3
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 10
3-1 اهداف تحقیق 14
1-3-1 هدف آرمانی 14
2-3-1 هدف کلی 14
3-3-1 اهداف ویژه 15
4-1 فرضیه های تحقیق 15
5-1 مروری بر پیشینه تحقیق 16
6-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 37
7-1 واژه شناسی 38
1-7-1 فرسایش وفرسودگی 38
42 (Restoration ) 2-7-1 مرمت شهری
43 (Rehabilitation) 1-2-7-1 بهسازی
45 (Renovation) 2-2-7-1 نوسازی
48 (Reconstruction) 3-2-7-1 بازسازی
3-7-1 حرائم آثار و ابنیه تاریخی 51
1-3-7-1 تعریف و تاریخچه استفاده از حرایم 51
2-3-7-1 گونه های حرایم 53
3-3-7-1 انوع حرایم 53
1-3-3-7-1 حریم منظری ابنیه 55
2-3-3-7-1 حریم کیفی ابنیه 56
8-1 بافت های فرسوده از نظر وزارت مسکن 57
1-8-1 انواع بافت ها 58
1-1-8-1 بافت های دارای میراث های شهری 58
2-1-8-1 بافت های شهری (فاقد میراث شهری) 58
3-1-8-1 بافت های حاشیه ای (سکونتگاه های غیررسمی) 58
2-8-1 انواع مداخله 59
59 (Rehabilitation) 1-2-8-1 بهسازی
59 (Renovation) 2-2-8-1 نوسازی
59 (Reconstruction) 3-2-8-1 بازسازی
3-8-1 مراجع قانونی مداخله 60
1-3-8-1 سازمان میراث فرهنگی گردشگری 60
2-3-8-1 شرکت عمران و بهسازی شهری 60
3-3-8-1 شهرداری 60
4-8-1 مستندات قانونی 60
1-4-8-1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 61
2-4-8-1 شرکت عمران و بهسازی شهری 61
3-4-8-1 شهرداری 61
5-8-1 راهکارهای اجرایی 62
9-1 بافت فرسوده شهری و ویژگیهای عمومی آن 62
1-9-1 بافت قدیم شهر از منظر شهرسازی 65
2-9-1 بافت تاریخی شهری از منظر میراث فرهنگی 69
3-9-1 بافت تاریخی شهر از منظر معماری 69
10-1 بافت میانی شهری 71
11-1 تجارب جهانی برخورد با بناها و بافت های تاریخی 71
1-11-1 پیشینه اصلاح و بهسازی بناهای قدیمی در جهان 72
2-11-1 پیشنیه اصلاح و بهسازی بافت های قدیمی در جهان 75
11-1 پیشینه تجارب علمی بناها و بافت های قدیمی در جهان 78
12-1 نگرش های بهسازی ونوسازی بافت های کهن شهری 80
1-12-1 نگرش های موزه ای (تفکر آئینی) 80
2-12-1 نگرش های سلولی (توانمند سازی) 82
3-12-1 نگرش ارگانیستی (نگرش عقلانی) 85
13-1 روش ها و انواع مداخله در بافت های کهن شهری 88
1-13-1 روش های مداخله 88
1-1-13-1 روش حفاظتی – بهداشتی 88
2-1-13-1 روش حفاظتی – تزئینی 88
3-1-13-1 روش باز سازی شهری 89
4-1-13-1 روش مداخله موضعی – موضوعی 90
5-1-13-1 روش جامع مرمت شهری 90
2-13-1 انواع مداخله 90
1-2-13-1 مداخله نوگرایانه 90
2-2-13-1 مداخله فرهنگ گرایانه 91
3-2-13-1 مداخله فرانوگرایانه 91
4-2-13-1 مداخله مردم گرایانه 91
14-1 سابقه برنامه ریزی و طرح های توسعه شهری در ایران 105
1-14-1 مقدمه 105
2-14-1 بیان مسئله و پیشینه بحث 105
3-14-1 برنامههای عمرانی بعد از انقلاب 137
1-3-14-1 برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور 137
2-3-14-1 برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور 140
3-3-14-1 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور 144
4-3-14-1 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور 148
15-1 محملهای قانونی مداخله در بافتهای فرسوده شهری در ایران 150
-15-1 قوانینی که بعهده دولت گذاشته شده 151
1-1-15-1 قانون توسعه برنامه چهارم جمهوری اسلامی ایران 151
2-1-15-1 تبصره های قانونی جهت بافتهای فرسوده 152
16-1 مقایسه راهبردهای مداخله در بافت های کهن شهری ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 155

فصل دوم: تاریخ و بازار قزوین
1-2 تاریخ 163
1-1-2 تاریخچه ی شهرستان قزوین 163
2-1-2 وجه تسمیه 167
3-1-2 آثار تاریخی 168
2-2 مطالعه و شناخت بافت پیرامون 171
1-2-2 بررسی سیر تکاملی و دوره بندی تاریخی بافت پیرامون 171
1-1-2-2 نقشه شهر قزوین در دوره های تاریخی 172
2-1-2-2 دروازه های قزوین 185
2-2-2 بررسی سیر تکامل تاریخی بافت پیرامون و بنا 187
1-2-2-2 مفهوم بازار 187
2-2-2-2 مجموعه بازارها و سراهای قزوین 199
1-2-2-2-2 سرای وزیر 201
2-2-2-2-2 کاروان سرای حاج رضا 205
3-2-2-2-2 کاروان سرای نبی(راسته ی بزازها) 206
4-1-2-2-2 مجموعه سعدالسلطنه 209
3-2-2 نحوه استقرار و راه های دسترسی به بنا 211
1-3-2-2 مصالح به کار رفته 212
2-3-2-2 ورودیهای بازار 212

فصل سوم: تیمچه سرباز
1-3شناخت تیمچه سرباز 215
1-1-3 تاریخچه 215
2-1-3 موقعیت بنا 219
3-1-3 مطالعات معماری 222
1-3-1-3 عملکرد فضاها و معرفی آنها به لحاظ کاربردی 222
1-1-3-1-3 طبقه همکف 222
1-1-1-3-1-3 ورودی 222
2-1-1-3-1-3 هشتی 225
3-1-1-3-1-3 حیاط 227
4-1-1-3-1-3 حجره ها 229
2-1-3-1-3 طبقه اول 232
1-2-1-3-1-3 ایوان 232
2-2-1-3-1-3 حجره های طبقه اول 237
3-2-1-3-1-3 زیرزمین 239
4-2-1-3-1-3 بام 243
2-3-1-3 ویژگی های ساختاری و کالبدی 246
1-2-3-1-3 پی(رابط بین باربرها و زمین) 246
2-2-3-1-2 باربرها (تزئینات و جزئیات معماری) 246
3-2-3-1-3 پوشش ها 252
4-1-3 ویژگی های هنری 255
1-4-1-3 تعیین محورهای تقارن، هندسه بنا، 255
2-3 آسیب شناسی 272
1-2-3 عوامل مخل داخلی 273
1-1-2-3 رطوبت 273
2-1-2-3 بخشهای تخریبی 277
3-1-2-3 رانش ها 280
2-2-3 عوامل خارجی 283
1-2-2-3 دخل و تصرف در بنا 283
2-2-2-3 ناهنجاریها 285
3-2-2-3 الحاقات 292
4-2-2-3 تاسیسات و تجهیزات 295
3-3 بررسی و تشخیص عوارض ناشی از عوامل آسیب رسان در بنا 299
1-3-3 آسیب های ساختاری 299
1-1-3-3آسیب کف حیاط تیمچه 299
2-1-3-3 آسیب کف ایوان 300
3-1-3-3 آسیب آجر فرش ایوان طبقه اول 301
4-1-3-3 آسیب ستون های چوبی 302
5-1-3-3 آسیب پایه بنا 303
6-1-3-3 شکاف در جرز 304
7-1-3-3 آسیب مقرنس ها 305
8-1-3-3 تخریب و ریختن آجرها 306
9-1-3-3 پوسیدگی مصالح و ترك روی دیوار 307
10-1-3-3 آسیب حجره ها 308
11-1-3-3 تخریب کاشی های نما 309
12-1-3-3 فرو ریختن کاشی های نما 310
13-1-3-3 فرو ریختن آجرهای سردر حجره 311
14-1-3-3 کاشی های فرو ریخته سر در حجره ها 312
15-1-3-3 تخریب حجره 313
16-1-3-3 آسیب درب 314
17-1-3-3 تخریب بخشی از نما 315
18-1-3-3 آسیب پله 316
19-1-3-3 از بین رفتن اندود روی پله 317
20-1-3-3 آسیب بصری 318
21-1-3-3 اغتشاش فضایی 319
22-2-1-3 آسیب سقف 320
23-1-3-3 تغییر در خطوط اصلی بنا 321
24-1-3-3 مسدود کردن یکی از خطوط اصلی بنا 322
25-1-3-3 انبارکالا در ورودی حجره ها 323
26-1-3-3 تغییر رنگ آجرها 324
27-1-3-3 از بین رفتن خطوط کاربندی 325
28-1-3-3 از بین رفتن درب حجره ها 326
29-1-3-3 اغتشاش در دید بصری 327
30-1-3-3سیم کشی روکار 329
31-1-3-3 تغییر فرم قوس 330
32-1-3-3 رویش گیاه بر آجر فرش ها 331
33-1-3-3 پارك وسایل نقلیه 332
34-1-3-3 تغییر شکل فرم طاق 333
35-1-3-3 استفاده از درب و پنجره نامتعادل با بنا 334
36-1-3-3 نصب غیراصولی درب های جدید 335
37-1-3-3 دخل و تصرف غیر اصولی در بنا 336
354 (swot 4-3 تدوین و ارائه راهبردهای کلی(جدول
5-3 باز زنده سازی بنا و تاثیرات آن 356
1-3-3 پرسشنامه ها 373
1-1-5-3 تحلیل نمودار پرسشنامهها 382
2-1-5-3 نتیجه گیری 382

فصل چهارم: طرح مرمت
ارائه مبانی نظری مداخله 384
1-1-4 ارزش های موجود از دست رفته در بناها 384
1-1-1-4 کالبد بنا از لحاظ ویژگی معماری و اجتماعی 384
2-1-4 اهداف و راهبردها و تعیین سبک های مرمتی 385
385 (conservatio)n 1-2-1- 4 ح فاظت
2-2-1-4 استحکام بخشی 385
386 (restoration) 3-2-1-4 مرمت
4-2-1-4 بازسازی 387
5-2-1-4 آناستیلوزی 387
6-2-1-4 توان بخشی 388
3-1-4 برنامه مداخلات پیشنهادی 388
1-3-1- 4 طرح مرمت 388
2-3-1-4 الحاقات 402

فصل پنجم: طرح احیا
1-5 احیا و ملاحظات طراحی 405
2-5 بررسی تغییرات، پیش و پس از باززنده سازی 407
1-2-5 بررسی جزئیات تغییرات در طراحی 409
منابع و مآخذ
منابع فارسی 443

پیوست ها
1-6 استان قزوین 447
1-1-6 مقدمه 447
2-1-6 ویژگی های جغرافیایی 448
1-2-1-6 تقسیمات کشوری 448
2-2-1-6 نقشه های هوایی استان 449
3-2-1-6 موقعیت جغرافیایی استانِ قزوین 451
4-2-1-6 زلزله خیزی منطقه 453
5-2-1-6 توپوگرافی 454
6-2-1-6 جهت استقرار 454
3-1-6 ویژگی های اقلیمی 454
1-3-1- 6 بادها 454
2-3-1-6 تابش خورشید 456
3-3-1-6 آب و هوا 457
4-3-1- 6 بارش 458
5-3-1-6 منابع آب 459
4-1-6 ویژگی های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی 462
1-4-1-6 جمعیت 462
2-4-1-6 نژاد 463
1-2-4-1-6 گروه های قومی ساکن در منطقه قزوین 463
3-4-1-6 زبان 464
4-4-1-6 دین 464
5-1-6 شهرستان ها 465
6-1-6 منابع اقتصادی 466
7-1-6 فرهنگ عامه 467
1-7-1-6 مراسم ها 467
2-7-1-6 اعتقاد و باورها 475
3-7-1-6 ادبیات شفاهی 476
4-7-1-6 بازی ها 479
5-7-1-6 پوشاك 479
6-7-1-6 هنر 481
2-6 مقایسه تطبیقی(نمونه موردی) 486
1-2-6 تبریز، تیمچه مظفریه (بازار سراج ها) 486
2-2-6 تهران، تیمچه مهدیه(ابتدای بازار کفاش ها) 489
3-2-6 تهران، مجموعه ی حاجب الدوله (بازار کفاش ها) 491
4-2-6 قم، تیم بزرگ (راسته ی اصلی بازار) 493
5-2-6 کاشان، تیمچه ی امین الدوله 495
6-2-6 اراك، تیمچه و سرای اکبریان 498
چکیده انگلیسی 503

لینک کمکی