فایل رایگان همه چیز در مورد عسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان همه چیز در مورد عسل :

عنوان مقاله: فایل رایگان همه چیز در مورد عسل
قالب فایل: WORD

فایل رایگان همه چیز در مورد عسل
فهرست مطالب:
ویژگی
اهمیت قندها در عسل
رنگ عسل
ارتباط رنگ عسل با مزه آن
مزه عسل
كریستاله شدن عسل ( بلور زدن )
بلور و كیفیت عسل
عمر عسل و پایداری آن
میكربها در عسل
اسیدها در عسل
فراوری و نگهداری عسل
مواد متشکله عسل
1 – آب
2 – قند ها
3 – مواد معدنی
4 – آنزیم ها
5 – پروتئین ها و اسیدهای آمینه


* بخشی از ابتدای مقاله:

ویژگی:
عسل تركیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوتركیب مهم و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومین تركیب فراوان عسل است.
غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروكتوز در عسل فراوان است شیرینی آن از شكر بیشتراست كه تا 1.5 برابر شیرین تر هم میشود.

اهمیت قندها در عسل :
قند در عسل بر ویژگی طبیعی عسل اثر میگذارد پس :
رطوبت عسل، طول عمر عسل، انرژیزایی عسل، مزه، بلوری شدن عسل، رنگ و واكنش رنگ گیری عسل در اثر حرارت تحت تاثیر قندهای عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسیم كنیم عددی به دست می آید كه از آن میتوان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلور زدن استفاده كرد. همچنین نسبت مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم برای این منظور به كار میرود. مقدار این شاخص آخری باید از 1.7 كمتر باشد و اگر از 2.1 بیشتر شد عسل سریعا بلور میزند. هر گرم عسل 3.68 كالری انرژی دارد....

لینک کمکی