فایل رایگان بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید :

دانلود تحقیق فایل رایگان بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید ص فرمت word

فایل رایگان بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در راستای افزایش تولید
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
مقدمه 1
تعریف موضوع 3
اهداف انجام پروژه 4
محدوده زمانی و مكانی انجام پروژه 5
نكاتی كلی قابل توجه در مطالعه كار 6
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 7
تاریخچه بهره وری و كارسنجی و زمان سنجی 8
چند تعریف از بهره وری 10
روشهای كلی برای اندازه گیری بهره وری 11
بهره وری عوامل تولید 12
روش تعیین كل زمان كار 13
ارزیابی كار 16
هدف كارسنجی 19
موارد استفاده كارسنجی 19
فنون كارسنجی 23
مطالعه كار 23
فواید مطالعه كار 26
كارسنجی 27
مراحل اصلی مطالعه كار 28
مطالعه روش 29
اهداف مطالعه روش 29
ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش 31
علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند 38
تربلینگ ها 46
زمان سنجی 50
مقدمات زمان سنجی 51
اهداف زمان سنجی 55
تكنیك های مختلف زمان سنجی 56
مراحل اساسی زمان سنجی 57
انتخاب كار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی 58
طرز برخورد با كارگر و انجام زمان سنجی 59
كسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی 60
بررسی روش در انجام زمان سنجی 61
مراحل زمان سنجی به روش Stop watch 61
تقسیم سیكل عملیات به اجزا و مناسب كاری 62
انواع عناصر كاری 63
انواع كرونومتر 66
روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با كرونومتر 67
مشكلات ثبت زمان 74
محاسبه تعداد سیكل های مورد مشاهده 74
ضریب عملكرد 75
روش و ستینگ هاوس 79
روش توازن اجرای كار 80
الونس 80
محاسبه زمان استاندارد 82
سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM 84
كاربرد، مزایا و معایب روش MTM 84
واحد زمان در سیستم MTM 85
انواع MTM 86
حركت بسیط در سیستم MTM 87
روش زمان سنجی MOST 87
كاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST 89
فصل سوم : بررسی وضعیت موجود
مقدمه 90
معرفی شركت 91
شهردارو در یك نگاه 92
محدوده مكانی شركت شهردارو 93
تاریخچه شركت داروسازی شهردارو 94
نمودار سازمانی شركت شهردارو 95
چارت سازمانی شركت «مدیریت» 96
خطوط تولیدی شركت لابراتورهای شهردارو 97
لیست تجهیزات جامدات 98
معرفی واحدی كه پروژه در آن انجام شده 100
بررسی مراحل اصلی كار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت 101
نمودار OPC تولید قطره 102
نمودار FPC ساخت قطره 103
بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی 105
نقشه جریان 106
نمودار جریان فرآیند 107
جدول زمان بندی 108
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
مقدمه 110
نقاط قوت 111
نقاط ضعف 114
پیشنهادات 115
توصیه هایی جهت كارآمدتر شدن نیروی انسانی 116
پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط 118
شش عامل بهینه كننده‌ی زمان‌بندی 121
چند نكته مهم 122
منابع مورد استفاده 123

لینک کمکی