فایل رایگان بررسی انواع ساختارهای سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی انواع ساختارهای سازمانی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسی انواع ساختارهای سازمانی می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسی انواع ساختارهای سازمانی می باشد.

 

 

 

هنری مینتزبرگ (1983) معتقد است که در هر سازمان پنج بخش اصلی وجود دارد(مینتزبرگ، 1371).
1-    بدنه اصلی عملیاتی: کارکنانی که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات موسسه کارهای اصلی را انجام می‌دهند.
2-    بخش عالی سازمان: مدیران عالی سازمان کسانی که مسئولیت کلی سازمان را بر عهده‌دارند.
3-    بخش میانی: مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می‌دهند.
4-    متخصصین فنی: تحلیلگران، کسانی که مسئولیت اجرایی شکل‌های خاص استانداردسازی دارد سازمان بر عهده‌دارند.
5-    بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصدی می‌کنند کسانی که خدمات پشتیبانی غیرمستقیم سازمان را ارائه می‌دهند.

 


هر یک از بخش‌ها می‌توانند سازمان را تحت سلطه خود درآورند بنابراین مطالب با گفته‌های مینتزبرگ پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارد که هرکدام از آن‌ها به یکی از بخش‌های پنج‌گانه غالب بر بخش‌های دیگر مرتبط می‌باشند.
-    اگر کنترل سازمان در دست کمیته عملیاتی قرار گیرد تصمیمات به‌صورت عدم تمرکز اتخاذ می‌شود این امر بروکراسی حرفه‌ای را به وجود می‌آورد.
-     اگر مدیران عالی حاکم بر سازمان شود کنترل متمرکز بوده و ساختار ساده به وجود می‌آید.
-    اگر مدیران میانی کنترل را به دست‌گیرند، سازمان دارای تعداد زیادی بخش‌های خودگردان می‌شود و ساختاربخشی به وجود می‌آید.
-    اگر تحلیل گران و متخصصین فنی غالب شوند کنترل از طریق استانداردسازی اعمال می‌شود و ساختار حاصله بوروکراسی ماشینی خواهد بود.

 

 


نهایتاً در مواردی که نیروهای ستادی و پشتیبانی حاکم بر سازمان گردند کنترل از طریق نوعی تبادل و توازن دوسویه اعمال می‌گردد و درنتیجه دموکراسی (سازمان ویژه‌کار – موقت) ظهور پیدا می‌کند در خصوص هر یک از آن‌ها توضیحات بیشتری در زیر آورده شده است(رضائیان، 1380).

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی انواع ساختارهای سازمانی
فهرست مطالب


2-1) مقدمه    4
2-2) مبانی نظری ساختار سازمانی    4
2-3) تعریف ساختار سازمانی    4
2-4) ابعاد ساختار سازمانی    8
2-4-1) پیچیدگی    8
2-4-2) رسمیت    9
2-4-2-1) فنون رسمی سازی    9
2-5) تمرکز    10
2-5-1) اهمیت عدم تمرکز    11
2-6) انواع ساختارهای سازمانی    12
2-6-1) ساختار ساده    13
2-6-2) بوروکراسی ماشینی    14
2-6-3) بوروکراسی حرفه‌ای    14
2-6-4) ساختاربخشی (شعبه‌ای)    15
2-6-5) ادهوکراسی (متخصص گرایی)    15
2-7) گروه‌بندی واحدهای سازمانی    16
2-7-1) گروه‌بندی افراد بر اساس نوع وظیفه    18
2-7-2) گروه‌بندی افراد برحسب محصول    18
2-7-3) گروه‌بندی افراد بر اساس منطقه جغرافیایی    18
2-7-4) گروه‌بندی چند محوری    19
2-8) ساختار مبتنی بر نوع وظیفه    19
2-9) ساختار مبتنی بر نوع محصول    21
2-10) ساختار پیوندی    25
2-11) ساختار ماتریسی    26
2-19) پیشینه تحقیق    29
2-19-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    29
2-19-2) تحقیقات انجام‌شده در خارج    34

 


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی