فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری 68 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری 68 صفحه :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

درمان شناختی از شیوه های رفتار درمانی نظیر افزایش فعالیت ( تقویت کردن فرد افسرده به شرکت کردن در فعالیتهای بیشتر)، واگذاری تکلیف درجه بندی شده (تقویت کردن فرد افسرده برای برداشتن گامهای کوچک در هر بار، و به تدریج مشکل تر کردن این گامها)، و آموزش مهارتهای اجتماعی مغایر با نشانه های افسردگی، استفاده می کند. اما در درمان شناختی، این شیوه ها برای تغییر نشانه های رفتاری صرفاً وسایلی هستند برای تغییر افکار و فرضهایی که علتهای بنیادی رفتار افسرده انگاشته می شوند. بنابراین، برای مثال، درمانگر شناختی باور دارد که آموختن به فرد افسرده برای اینکه قرص و محکم رفتار کند فقط زمانی موثر واقع می شود که عقیده او را در مورد توانائیها و آینده اش تغییر دهد (روزنهان، سلیگمن به نقل از سیدمحمدی، 1385).

 

 


حناساب زاده اصفهانی و همكاران (1380)، در تحقیقی با عنوان «كارایی درمان شناختی – رفتاری در كاهش نشانه ای افسردگی و نگرش های ناسالم در نوجوانان مبتلا به اختلالهای افسردگی » به بررسی كارایی این شیوه درمانی براساس نظریه های شناختی – رفتاری پرداخته اند. بدین منظور در این پژوهش 3 نفر آزمودنی دختر 15 تا 17 ساله مبتلا به اختلالهای افسردگی مراجعه كننده به یك مطب روانپزشكی انتخاب شدند و در 8 جلسه  درمان شناختی – رفتاری، به فاصله 2 بار در هفته، بصورت انفرادی و هر جلسه از 45 دقیقه تا 1 ساعت برای هر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه درمان شناختی – رفتاری در كاهش نگرشهای ناسالم نوجوانان مؤثر بوده و موجب كاهش نشانه ای افسردگی در آنها شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری 68 صفحه
فهرست مطالب

تعریف نظری رویکرد شناختی رفتاری

تعریف عملیاتی رویکرد شناختی رفتاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری

- درمان شناختی    17
2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است    18
2-7- رویکرد رفتار درمانی    18
2-8- رویکرد مراجع- محور    19
2-9- رویکرد گشتالت درمانی    19
2-10- رویکرد وجودی    19
2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری    20
2-12- رویکرد تحلیل تبادلی    20
2-13- رویکرد شناختی    20
2-14- رویکرد جامع یا انتخابی    21
2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری    21
2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    22
2-16-1- تحقیقات خارج از کشور    22
2-16-2- تحقیقات داخلی کشور    29


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی