فایل رایگان بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل :

فایل رایگان بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل

چكیده:

با توجه به كار برد وسیع چدنهای نشكن در صنایع كه می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده كه در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد.

در این پروژه اثر مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدنهای نشكن مورد بررسی قرار گرفته است. ریز ساختار نمونه های مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسی و اثر این عنصر بر ساختار و خواص مكانیكی پرداخته شده است.

فایل رایگان بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل
فهرست

فصل اول: مقدمه

هدف آزمایش

1-1 چدن با گرافیت كروی

2-1 كروی سازی گرافیت

3-1 مشكلات افزودن منیزیم

4-1 اهمیت جوانه زایی

5-1 انجماد و مكانیزم كروی شدن گرافیت در چدن نشكن

فصل دوم: مروری بر منابع

1-2 تغییر حالت یوتكتوئید در چدنهای نشكن

1-1-2 تشكیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت

2-1-2 تشكیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت

2-2 اثر مس بر سینیتیك تغییر حالت یوتكتوئید در چدنهای نشكن

2-3 اثر مس منحنی های سرد كردن

1-2-2 اثر مس بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان

2-2-2 اثر عناصر آلیاژی بر مكانیزمهای حاكم بر فرایند تغییر حالت یوتكتوئید در چدنهای نشكن

3-2 اثر مس بر ریز ساختار چدنهای نشكن

1-3-2 اثر مس بر ساختار زمینه چدنهای نشكن

2-3-2 اثر مس بر مشخصات گرافیتهای كروی

4-2 اثر مس بر خواص مكانیكی چدنهای نشكن

1-4-2 اثر مس بر سختی چدنهای نشكن

3-4-2 اثر مس بر مقاومت به ضربه چدنهای نشكن

فصل سوم: روش آزمایش

روش آزمایش

فصل چهارم: نتایج

1-4- نتایج حاصل از بررسی ساختار نمونه های مورد آزمایش

2-4- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش

3-4- نتایج حاصل از بررسی های اثر مس بر درصد كروی شدن

4-4- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر اندازه گرافیتهای كروی

5-4- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر تعداد گرافیتهای كروی در واحد سطح

6-4- نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ساختار زمینه

فصل پنجم: نتیجه گیری

1-5- اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش

1-1-5- اثر مس بر درصد كروی شدن

2-1-5- اثر بر تعداد گرافیتهای كروی در واحد سطح

3-1-5- اثر مس بر اندازه گرافیتهای كروی

4-1-5- اثر مس بر ساختار زمینه

2-5- اثر مس بر خواص مكانیكی نمونه های مورد آزمایش

1-2-5- اثر مس بر خواص كشتی

2-2-5- اثر مس بر انرژی ضربه

2-2-5- اثر مس بر سختی

3-5- نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پیوستها

مقدمه:

هدف از انجام آزمایش:

در این آزمایش سعی شده كه به این سؤال پاسخ داده شود كه به علت افزایش سختی در اثر افزودن مس در چدنهای نشكن چیست. لذا لازم می باشد كه مختصری در مورد چدنهای نشكن نكاتی یادآوری شود.

1-1 چدن با گرافیت كروی:

چدنهای نشكن یا چدنهای گرافیت كروی، خانواده ای از چدنها هستند و همانطور كه از اسمشان پیداست شكل گرافیت در آنها كروی است. همین كروی بودن گرافیت ها، باعث افزایش استحكام و چقرمگی در مقایسه با چدنهای با گرافیت ورقه ای می گردد. اصولاً چدن نشكن با افزودن منیزیم Mg در مذاب، تولید می شود. برای كروی شدن گرافیت های قطعاتی كه در قالبهای ماسه ای تولید می شوند مقدار 0.07 – 0.04% منیزیم باقیمانده در قطعات ریخته شده كافی می باشد. برای قطعاتی كه در قالبهای فلزی تولید می شوند مقدار % 0.02 منیزیم باقیمانده كافی می باشد. همانطور كه گفته شد برای كروی نمودن گرافیتها، به منیزیم احتیاج داریم كه اگر میزان منیزیم از حد مورد نظر كمی كمتر باشد، گرافیتهای فشرده با استحكام و چقرمگی پائین تری بدست می آید. اصولاً چدن نشكن در مقایسه با چدن گرافیت ورقه ای، تمایل به تبرید بیشتری دارد و برای بدست آوردن ساختار عاری از كار بید مخصوصاً در مقاطع نازك، لازم است جوانه زایی با آلیاژ سیلیسیم si انجام شود.

اندازه گرافیت كروی می تواند روی خواص مكانیكی تأثیر بگذارد. اندازه گرافیت ها به دو پارامتر بستگی دارد:

1- آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقطع. چون مقاطع نازك سریع سرد می شوند، تعداد بیشتری گرافیت كروی خواهند داشت.

2- جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم، افزایش تعداد گرافیت كروی و كاهش تمایل به تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازك را باعث می شود. افزایش مقدار جوانه زا باعث افزایش تعداد گرافیتهای كروی می شود.

در حین ریخته گری این نوع چدن می توان به ساختار زمینه فریت، پرلیت، مخلوط فریت و پرلیت، آستنیت، بینایت و مار تنزیت دست یافت. چدنهای نشكن پرلینی استحكام بالایی دارند ولی چقرمگی آنها كمتر است. چدنهای نشكن فریتی – استحكام كمتری دارند ولی ازدیاد طول مبنی آنها بیشتر و مقاومت به ضربه شان خوب است.

2-1 كروی سازی گرافیت

در حال حاضر، در تمام كارخانه ها، برای كروی نمودن گرافیتهای چدن نشكن از منیزیم، استفاده می گردد. در ضمن عناصر جزئی مانند سریم و عناصر خاكی نادر موجود در آلیاژ فروسیلیكو منیزیم Fe-Si-Mg برای خنثی كردن عناصر جزیی مضرو راندمال بهتر در عمل جوانه زایی، اهمیت زیادی دارند.

روش افزودن منیزیم به روشهای مختلف اعم از ساده و پیچیده می باشد. در انتخاب یكی از روشها برای یك كارگاه معین باید فاكتور های زیادی مورد نظر قرار گیرد و در بین آنها مهمترین فاكتورها با تعیین اولویتها مشخص گردد. فاكتورهای اصلی به قرار زیر می باشند:

  1. روش انتخاب شده نباید با ایجاد نور و دود همراه باشد.
  2. قیمت تمام شده چدن تولیدی باید حداقل باشد.
  3. روش نباید احتیاج به سرمایه گذاری زیاد در تجهیزات داشته باشد.
  4. كیفیت چدن تولیدی باید مطلوب باشد.
  5. روش باید توانایی ریختن قطعات با وزن های مختلف را دارا باشد.

برای تولید چدن نشكن مرغوب باید كنترل دقیق به عمل آید تا مقدار منیزیم باقیمانده كم یا زیاد نباشد. از آنجائیكه دما و تركیب شیمیای برای بازیابی منیزیم موثر میباشند، فرآیند و مواد مناسب كروی سازی مطلوب، بزرگترین عوامل بالقوه برای تغییرات منیزیم باقیمانده می باشندو

3-1 مشكلات افزودن منیزیم

افزودن منیزیم و آلیاژ آن در مذاب چدن مشكلاتی در پی دارد كه تا كنون در تمام روشهای كروی نمودن كاملاً حل نشده است.

میزان پائین حلالیت: منیزیم بمقدار خیلی كم در مذاب چدن حل می شود. بنابراین آلیاژ منیزیم با آهن بصورت فرومنیزیم Fe- Mg به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

نقطه جوش پائین: وارد كردن منیزیم خالص به چدن مذاب مشكل می باشد زیرا منیزیم در درجه حرارت 1102 می جوشد كه خیلی پائین تر از حرارت مذاب می باشد. بعلاوه فشار بخار زیاد منیزیم در دمای كروی نمودن، حلالیت را بسیار دشوار می سازد.

وزن مخصوص: وزن مخصوص منیزیم كه خیلی پائین تر از وزن مخصوص چدن است. چون منیزیم سبكتر است روی سطح مذاب می آید كه باعث جوشیدن و اكسید شدن منیزیم و نتیجتاً كاهش راندمان بازیابی می گردد.

4-1 اهمیت جوانه زایی:

جوانه زایی چدنها با آلیاژ سیلیسیم به دلایل زیر انجام می گیرد.

1- افزایش تعداد هسته های یوتكتیكی

2- كاهش تبریدی (كاهش مادون انجماد)

استفاده از مواد جوانه زا برای تولید چدن نشكن موجب تشكیل مراكز هسته سازی برای رسوب گرافیت می گردد و با بودن این مراكز در طول انجماد رسوب گرافیت آسانتر انجام می گیرد. وجود هسته های گرافیت به تعداد كافی یكی ار عوامل مهم برای جلوگیری از پدیده مادون انجماد (Undercooking) می باشد. بدون وجود هسته ها، كاربیدها می توانند در قطعات تشكیل شوند. وجود كاربید ها موجب نامرغوبی چدن از دیدگاه قابلیت نشكن بودن و ماشینكاری می گردد. علاوه بر آن، گرافیتی كه از تجزیه بعدی كاربید ها به وجود می آید، ممكن است دارای شكل نامنظم باشد. چنانچه تلقیح مواد بشكل مناسب انجام پذیرد. معمولاً هسته های كافی برای انجام عملیات تشكیل می گردد. بطور كلی هسته سازی بیشتر كاربیدها در طول انجماد كمتر بوده است. در حقیقت چنانچه بخواهیم قطعات چدن نشكن می باشد و با انجام این كار ساختار در چدن نشكن ریخته شده، قطعاتی با خواص مكانیكی مناسب خواهیم داشت. این خواص عبارت است از: استحكام كشش و تسلیم، قابلیت انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه می باشند.

5-1 انجماد و مكانیزم كروی شدن گرافیت در چدن نشكن:

در انجماد چدن با گرافیت ورقه ای، یوتكتیك گرافیت و آستنیت تشكیل می شود. در انجماد، این یوتكتیك و گرافیت و آستنیت با مذاب در تماس است. رشد دندریت های آستنیت و هسته های گرافیت ورقه ای تا زمانی كه ذوب كاملاً منجمد شود، ادامه خواهد داشت. انجماد یوتكتیك گرافیت در چدن نشكن نسبت به چدن با گرافیت ورقه ای در دمای بالاتری شروع می شود. در حین انجماد چدن نشكن، پوسته ای از آستنیت پیرامون گرافیت كروی تشكیل می شود. و بهمین علت، فقط فاز آستنیت با مذاب در تماس خواهد بود و چنین انجماد انجمادی را نیویوتكتیك می نامند هر واحد گرافیت كروی و پوسته آستنیت دور آن را می توان یك هسته در نظر گرفت كه كربن باید به داخل این هسته نفوذ كند تا رشد گرافیت كروی و پوسته آستنیت دور آن را به انجماد چدن خاكستری، با سرعت كمتری انجام می شود و با شروع انجماد نیویوتكتیك هسته سازی گرافیت كروی به اتمام می رسد بنابراین تعداد گرافیتهای كروی در مرحله اول انجماد تعیین می شود. با ادامه انجماد تا دمای یوتكتیك گرافیتهای داخل پوسته های آستینیتی به رشد خود ادامه خواهند داد.

تعداد و میزان كروی شدن گرافیتها بر روی خواص چدن نشكن تأثیر بسزایی دارد. وقتی تعداد هسته یا پوسته های آستنیت كم باشد، مناطق برای نفوذ كردن به داخل پوسته آستنیت كمتر شده، و نتیجتاً تعداد گرافیت های كروی كاهش می یابد. بسته به فرایند تولید احتمال ایجاد گرافیت ورقه ای یا كروی ناقص و یا سمنتیت وجود دارد

جهت دریافت فایل فایل رایگان بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیللطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی