فایل رایگان دستگاه عابربانک یا atm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دستگاه عابربانک یا atm :

فایل رایگان دستگاه عابربانک یا atm

تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، دستگاه های خودپرداز بانکی وجود دارد و از این دستگاه ها به عنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده می شود. از مزایای این دستگاه ها صرفه جویی در زمان است که در هر زمان و مکانی می توان از آنها استفاده نمود. البته این بستگی به نحوه مدیریت سیستمهای بانکی و شرافت کاری نیز دارد.

در این تحقیق سعی شده که هم از نظر فنی و هم از نظر ظاهری به بررسی و تحلیل کلی شد سیستم های ATM پرداخته خواهد شد


مقدمه

ATM تاریخچه دستگاه های

1 -1: طرز كار اولین خودپردازها………………………6

1 -2: خودپرداز در زبانهای دیگر…......…………………6

1 -3: تولید کنندگان خودپرداز…….………………….7

1 -4: قابلیتهای و مزایای استفاده از خود پردازها…..………7

ATM :5-1 چیست؟….……………………………..7

چگونه کار می کند؟............................................................8ATM2:

2-1: قسمت های دستگاه خود پرداز............................................. 8

2 -2: تشخیص اسکناس ها.................................................................8

2 -3: واریز وجه...................................................................................9

..........................................................................10 ATM 2 -4:امنیت

.................................................................11 ATMبانكداری الكترونیكی و 3:

..............................................................11 ATM 3-1: اموربانكی و

.................................................11 ATM 3-2:شبکه های مبتنی بر

.........................................................................12 ATM 3-3:مفهوم

...................................................................12 ATM 3-4:مزیت های

...............................................................................13 ATM4: مشخصه‌های فنی

13......................................... 4-4:تکنولوژی قابل اطمینان

4-5:ظرفیت بالا .....................................................................................13

4-6:کاهش هزینه راه اندازی..............................................................13

4-7: عناصر یک سیستم مخابراتی در دستگاه های خود پرداز..............14

5: مزایای و معایب دستگاههای..............................................................14

5-1: خودپردازهای مشکل ساز ..........................................................15

5-2: افزایش امنیت در خودپردازهای جدید.....................................15

.............................................................................................16 ATM6:انواع کارتهای

6-1: تعریف كارت های اعتباری ( بانكی) .........................................16

..........................................16 ATM 6-2: تاریخچه كارت های اعتباری

6-3:انواع کارت از لحاظ شیوه تسویه....................................................18

6-4:انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت.................................................19

6-5: مزایای استفاده از كارت های اعتباری...............................................20

...........................................................................................21 ATM 7: معماری مخابراتی

8: مسدود کردن کارت های بانکی سرقت و گم شده....................................22

لینک کمکی