فایل رایگان پروژه شیرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه شیرها :

تحقیق در مورد شیرها

قسمت اول چاهها

درجواربعضی ازچاههابرای آنكه بتوان بهره برداری رابیشتركرددستگاههای تفكیك نصب كرده اند . باوجوداین سرچاههافاقددستگاه تفكیك می باشند .

به هرصورت نفت چاههائی كه دستگاه تفكیك درجوارآنهانصب شده وهم چاههائی كه فاقددستگاه مذكورمی باشندبوسیله لوله ای فولادی بكارخانه بهره برداری هدایت می شوندتاگازهای موجوددرآنهابه طوردقیق جداشده وآماده ارسال شوند .

دراینجامی پردازیم به تعریف وتشریح وطرزكاروسائلی كه روی چاههای نفت قراردارند . توضیح 1 – دستگاه تفكیكی كه روی چاههاقراردارندبه طورجداگانه شرح داده خواهدشد.

برای كنترل كردن مقدارنفت وجلوگیری ازخطروسائلی روی چاههای قابل بهره برداری قرارداده شده كه اینك می پردازیم به شناسائی وسائل موجودوطرزكارباآنها .

1- وسائلی كه روی چاههانصب شده است به ترتیب ازپائین به بالا عبارتند از :

1-

شیرهای جانبی

ANNULUS VALVE

2-

شیراصلی تحتانی

BOTTOM MAIN VALVE

3-

شیراصلی فوقانی

TOP MAIN VALVE

4-

شیرایمنی سطحی

SURFACE SAFETY VALVE

5-

لوله منحرف كننده

SWEPT BEND

6-

شیرعمقی

DIPPING VALVE

7-

تله سنگ

STONE TRAP

8-

شیربهره برداری

PRODUCTION VALVE

9-

شیرمخصوص سوزاندن نفتهای زائد

BURNING VALVE

10-

فشارسنج وثبت كننده فشار

PRESSURE GAUGE & PRESSURE RECORDER

11-

شیرنمونه گیری

SAMPLING VALVE

12-

حرارت سنج وثبت كننده حرارت

THERMOMETER& TEMPERATURE RECORDER

2- طرزبازكردن چاه وگازباوسائلی كه روی چاه قراردارند :

الف ) شیراصلی تحتانی

این شیرهیچگاه درحالت عادی وبدون محورنبایدبسته شودواجازه بازوبسته كردن آن بامدیركل بهره برداری مناطق نفتخیزمی باشد ، زیرا اگراین شیربسته شودوبعلتی دیگربازنگرددمی توان گفت كه دیگرچاه مذكورقابل استفاده ، نیست مگرباتحمل مخازن زیادكه دراینصورت بایداداره حفاری باكشتن چاه وتعویض شیرمربوطه چاه رادوباره قابل بهره برداری نماید .

ب ) شیراصلی فوقانی

این شیرروی شیراصلی تحتانی قرارداردومورداستفاده آن بیشتربرای بستن وبازكردن چاه می باشددرمواقعی كه لوله چاه ازبالای شیراصلی فوقانی تاشیربهره برداری صدمه ببیندازاین شیربرای بستن چاه استفاده می شودوبه همین خاطراست كه دسته این شیروشیراصلی تحتانی بیرون ازمحوطه چاه قرارداده شده است كه درمواقع خطربتوان برای بستن چاه ازآنهااستفاده كردواینگونه شیرهاراREMOTE VALVES می گویند .

نكتــه :

اكثرچاههافاقداین دسته دربیرون ازمحوطه چاه می باشند .

پ - شیرایمنی سطحی SURFACE SAFETY VALVE

شیرایمنی سطحی روی بعضی ازچاههابعدازشیراصلی فوقانی قرارداردودربرخی دیگربعدازلوله انحراف دهنده نفت وگازقرارگرفته . شیرایمنی سطحی برای چاههائی كه عمل تفكیك روی آنهاانجام نمی شود . درمواردزیرعمل می نماید .

درصورتی كه فشارلوله جریان نفت ازچاه بكارخانه به علت تولیدگازفراوان بیش ازحدتنظیم ، گردد . به طورخودكاربسته می شودومانع آن میشودكه فشاربیشتری به لوله جریان نفت واردآید وباعث صدمه شود .

درمواقعی كه لوله جریان نفت صدمه ببیندویا فشارازاندازه معین كمترشودبه طورخودكاربسته شده ومانع جاری شدن نفت به بیرون میشود .

شیرایمنی سطحی بوسیله دستگاهی به نام پایلوت (PILOT) كارمی كندكه آن راروی فشارهای حداكثروحداقل مجازتنظیم می كنند .

تـذكـر : بایستی همیشه توجه شودكه تاسرحدامكان شیرایمنی سطحی بازوبندنشودزیرابراثراستفاده مكررحساسیت خودراازدست می دهد . فقط به خاطرآزمایش پایلوت ماهی یك بارباكسب اجازه قبلی این كارانجام میشود .

د - طرزبازوبندكردن شیرایمنی سطحی

برای بازكردن شیرایمنی سطحی درصورتی كه شیربهره برداری بازباشدبایدبسته شودوشیرBY – PASS یاشیرلوله فرعی كنارشیرایمنی سطحی بازگرددتافشارقبل وبعدشیرایمنی به سطحی یكسان شودبعد ازاینكار فرمانده فشاركم را ازسرویس خارج كرده ( شیارآن پیداشود ) . سپس ولوسیتی این حالت شیرایمنی سطحی بازخواهدشد بعدازاینكه شیرایمنی سطحی بازشدبایستی شیرفرعی VELOCITY CHECK VALVE وشیرBY – PASS بسته شوند ،‌ وشیر ایمنی سطحی به حالت اتوماتیك درآید .

روی بعضی ازشیرهای ایمنی سطحی كه روی چاهها نصب شده اندوفقط روی فشار زیادوفشاركم كارمی كنندروی خودپایلوت PILOT دسته ای هست كه ازآن برای بازوبندكردن شیرایمنی سطحی استفاده می شود روی ته – بعضی از PILOT ها شیری وجودندارد . برای بازكردن شیرهای ایمنی سطحی كه بااین نوع پایلوت ها مجهزهستنددسته ای راكه روی پایلوت قرارگرفته به سمت راست گردانده و به جلو می بریم دراین حالت PILOT ازحالت خودكاری درآمده است وبعداً ولوسیتی چك ولورابازمیكنیم تاشیرایمنی سطحی بازشوددربعضی مواقع ممكن است اسپیندل شیرایمنی سطحی گیركرده وشیر بازنشوددراین موقعیت بایستی ازوسیله ای بنام (باله نك) می باشداستفاده كردوبه كمك آن شیرمذبوررابازنمود .

درنتیجه شیرایمنی سطحی به آسانی بازمی شود . بعددسته روی پایلوت رابه چپ گردانده وبه عقب می كشیم وشیر(BY PASS) ولوسیتی چك ولورانیزبست تا شیرایمنی سطحی روی اتوماتیك قرارگیرد .

توجه – موقعیكه از SADDLE‌ برای بازكردن شیرایمنی استفاده می شودبایستی دقت كرد كه STEM شیركج نشودزیرادراینصورت شیرایمنی سطحی بازنخواهدشد .

طرزبستن شیرایمنی سطحی

در صورتی كه شیر ایمنی یك یا دو پایلوت روی آن نصب شده باشد در مواردی كه فشارخیلی زیادیاخیلی كم شد بسته می شودوبرای بستن عادی آن بایستی ازشیرته كشی یادرین كه پائین ترازپایلوت قراردارداستفاده شود .موقعی كه شیرمزبوربازشودفشارزیرپیستون خالی شده وباعث بسته شدن شیرایمنی سطحی می گردد .

چون كارخانه برای شیرهای ایمنی سطحی نوع X شیرته كش درنظرنگرفته است دربعضی ازمحل هابانصب یك سه راهه زیرشیرولوسیتی چك والوونصب یك شیرسوزنی می توان عملاً شیرته كش رانصب نمودودرصورتی كه شیرته كش درمحل نبودبایدازطریق فرمانده فشارقوی D.PILOT شیرایمنی سطحی رابست.

دقت : 1- همیشه سعی كنیدپایلوت شیرایمنی خودكاریااتوماتیك گذاشته شودهیچگاه روی قسمت دستی پایلوت رارهانكنیدزیرادراین صورت شیربه وظیفه خودعمل نخواهدكردوچاه رانخواهدبست .

2- همیشه بعدازاین كه شیرایمنی سطحی رابازكردیدولوسیتی چك ولورابه بندیدزیرادرصورت بازماندن شیرایمنی به طوراتوماتیك بسته نخواهدشد .

ج - تله سنگ (STONE IRAP)

تله سنگ وسیله ای است برای گرفتن سنگ های كوچك كه همراه نفت ازچاه به طرف كارخانه درجریان است تله سنگ بعدازلوله انحراف دهنده نفت قرارگرفته ولوله جریان بنفت درست دروسط آن می باشدودرامتدادتله سنگ شیرسوزاندن موادزائدقراردارد .

س - شیربهره برداری ( PRODUCTION VALVE )

این شیرروی لوله جریان نفت درسرچاه قراردارد . درمواقع عادی برای بستن چاه باید ازشیربهره برداری استفاده شودالبته ازشیرایمنی سطحی نیزمی توان چاه رابست ولی درمواقع بازكردن برای آنكه فشارهردوطرف شیرایمنی سطحی یكی شودبایدحتماً شیربهره برداری بسته شده وازاین جهت برای بازكردن چاه باید وقت وانرژی بیشتری صرف كرد .

ش – شیرمخصوص سوزاندن نفت در سر چاه BURNING VALVE

درمواقعی كه سنگریز زیاد ازچاه بیاید ودرتله سنگ جمع شودمانع ازآن می شودكه نفت به طرف كارخانه جریان بیشتری داشته باشد اگراختلاف فشارقبل وبعدازآن تله سنگ خیلی زیادشدمعلوم می شودكه صافی شده سنگ كثیف شده وبایداقدام به تمیزكردن آن كرد بدن طریق كه شیربهره برداری رابه طوركامل بسته بعدشیرمخصوص سوزاندن رابه آرامی بازكرددرنتیجه هرچه سنگ وموادزائددیگركه درتله سنگ جمع شده خارج خواهدشدوتله سنگ تمیزمی شود . برای تمیزكردن تله سنگ ازطریق دیگری نیزاستفاده می شودبدین صورت كه اول شیرایمنی سطحی یاشیراصلی فوقانی رابسته بعدشیربهره برداری نیزبسته وشیرمخصوص سوزاندن نفت رابازكرده تافشاردرون تله سنگ خارج شود . بعداً بایدتله سنگ رادرآورده وتمیزكرداین شیردرمواقعی كه به چاه اسیدزده باشندوبخواهندمدتی چاه رابسوزانندتامقداراسیدی كه به چاه زده اندتمام شودمورداستفاده نیزقرارمی گیرد .

م - شیرنمونه گیری (SAMPLE VALVE )

ازشیرنمونه گیری برای نمونه گرفتن ازنفت چاه برای آزمایشگاه استفاده می شودمعمولاً این شیربعدازلوله انحراف دهنده نفت یابعدازشیربهره برداری نصب می شود.

ن - فشارسنجها

روی هرچاه معمولاً 3 عددفشارسنج نصب شده است یكی روی شیرعقبی – دیگری قبل ازتله سنگ وسومی بعدازشیربهره برداری می باشد .

توجه : معمولاً بعدازاینكه فشاراندازه گرفته شدبایستی شیرزیرین فشارسنج رابست زیرااین خطروجوددارد كه به مرورزمان فشاردرداخل فشارسنج باعث تركاندن فشارسنج شود .

و - شیرعمقی چاه

شیرمزبورروی لوله انحراف دهنده نفت قرارداردواین شیررابیشتراداره مهندسی نفت برای آزمایشهای مختلف مورداستفاده قرارمی دهد .

دستگاه تفكیك روی چاه

دربعضی ازمناطق منطقه گچساران روی تمام چاههای نفتی دستگاه تفكیك مرحله اول قرارداردكه گازهای نفت رادرسرچاه راازنفت جدامی كنندوبعدنفت مزبوربه مصرف كارخانه های بهره برداری هدایت خواهدشد . شكل 9 یك جداكننده گازازنفت رادرسرچاه نشان می دهد .

وسائلی كه دردستگاه تفكیك روی چاه قراردارند به شرح زیرمی باشند :

شیرهای دروازه ای

GATE VALVES

شیرهای كنترل

CONTROL VALVES

شیرهای ایمنی

SAFETY VALVES

ثبت كننده جریان گازونفت

FLOW RECORDER

فشارسنج وثبت كننده حرارت

PRESSURE GAUGE – PRESSURE RECORDER

حرارت سنج وثبت كنده حرارت

THERMOMETER

صفحه ایجاداختلاف فشار

ORIFICE PLATE

شیریكطرفه

NON – REIURN VALVES

تله نفت

OIL TRAP

شیرتنظیم كننده فشار

PRESSURE REGULATOR

روی چاهائی كه دستگاه تفكیك گازازنفت وجودداردیك شیرایمنی سطحی درمحوطه دستگاه تفكیك نصب شده است ویك شیرایمنی سطحی دیگرروی خودچاه بعدازشیراصلی فوقانی وجوددارد .

طرزبازكردن چاه وبكارانداختن دستگاه تفكیك روی چاه

بایدبازرسی شودكه شیرزیرتمام فشارسنجهاوشیرهای ایمنی بازوشیرته كش وشیرنمونه گیری بسته باشد . اول شیربهره برداری رابازمی كنیم تانفت به طرف دستگاه تفكیك جریان پیداكندموقعی كه شیربهره برداری كاملاً بازشده شیرایمنی سطحی كه درمحوطه دستگاه تفكیك قراردارد بازشودهرموقع چاه ازطریق شیربهره برداری بسته شودشیرایمنی سطحی نیزبسته خواهدشدچون فشاردستگاه تفكیك ازحدمعمول نیزكمترمی شودوبه طورخودكارروی فشاركم بسته خواهدشد .

بعدازاین عمل ،‌ نفت تاپشت شیركنترل جریان پیداخواهدكرد اینجاچون هوائی برای شیرهای كنترل نیست بالنتیجه شیرهای كنترلی وتمام ابزارهای دقیق بسته خواهدبود .

به جای هوای فشرده برای ابزارهای دقیق روی چاههاازگازنمكی كه ازدستگاه تفكیك سرچاه جدامی شوداستفاده می كنند وبدین منظوردرحدود80 پاوندازكارمزبورازطریق 2 شیرتقلیل دهنده فشاربه تله نفت عبورمی دهند .

یكی ازشیرهای تقلیل فشارمقدارفشارگازرابه 200 پاوندوشیردیگراز200 پاوندبه 80 پاوندتقلیل می دهندوپس ازآنكه گازازتله نفت گذشت ومقدارنفتی كه همراه آن است درتله نفت گرفته شدگازمزبوربرای دستگاههای كنترل فرستاده می شود ( روی تله نفت یك شیرایمنی وجودداردكه اگرفشارتله نفت بیش از 100 تا 120 پاوندبشودفشارمازادراخارج خواهدكرد .

دراینجاچون هنوزدستگاه تقلیل بازنشده پس گازی برای دستگاه های كنترل نیست و بالطبع شیركنترل كه روی لوله نفت وجودداردبسته خواهدبودبرای فشارگیری دستگاه تفكیك شیر ( BY – PASS ) استفاده خواهدشد باید كمی شیرمزبوربازشودتانفت وگازوارددستگاه تفكیك شده وعمل تفكیك انجام شودازهمین طریق دستگاه تفكیك باید فشاربگیرددرضمن سطح نفت به حدمعین برسد موقعی كه فشاربه حدمعین رسید بایدبوسیله شیر ( BY – PASS ) كه روی لوله گازخروجی دستگاه تفكیك می باشد فشاردستگاه تفكیك راثابت نگهداشت تاسطح نفت بالابیایدوبه حدمعینی برسد موقعی كه سطح نفت به حدمعینی رسیدبایدشیرخروجی نفت دستگاه راآهسته آهسته بازكردبا سطح نفت ازحدمعین بیشترنشوددراین موقع كه دستگاه تفكیك درحالت عادی میباشد بایدشیرهای كنترل رابابازكردن گازی كه به جای هواازآن استفاده می شود روی سرویس گذاشت دراین حالت شیركنترلی كه روی لوله ورودی نفت دستگاه قراردارد فشاررادر دستگاه كنترل می كندواگرفشارخواست كمترشودشیرمزبوربیشتربازمی كندواگرخواست بیشترشودبه طوراتوماتیك ازفرمانی كه ازدستگاهی به نام ( PRESSURE CONTROLLER ) می گیرد میبنددوفشاررادردستگاه یكنواخت نگهمیدارد سطح نفت دردستگاه بوسیله شیركنترل سطح نفت كه روی گازخروجی GAS OF TAKE دستگاه قرارداردكنترل می شوداین شیربوسیله فرمانی كه ازدستگاهی به نام (LIQUID LEVEL CONTROLLER ) می توان همیشه سطح نفت درون دستگاه رادریك حالت نگه خواهدداشت .

نظربه این كه گازاین مرحله ازتفكیك رادركارخانجات گازمایع (N.G.L) مورداستفاده قرارمی دهندلذادرسیستم كنترل آنهاتغییراتی داده شده است به اینصورت كه لول بوسیله كنترل ولو ورودی كنترل می شود . ورودی لوله گازخروجی دركنترل ولو نصبشده است . كنترل والوی كه روی لوله گازبه طرف كارخانه گازمایع قرارگرفته است فشارراكنترل می كندوچنانچه فشارازحدمعین زیادترشدواین كنترل والوعمل نكردآن وقت كنترل ولویكه روی لوله گازبه طرف شعله قرارگرفته است بازمی شود . درشرایط معینی این كنترل والوهمیشه به حالت بسته باقی می ماند .

روی دستگاه تفكیك گازازنفت معمولاً 2 شیرایمنی قرارداردكه این دوشیرمعمولاً بااختلاف 10 تا 20 پاوندبازمی كنندمثلاً اگریكی ازشیرهابرای فشار500 پاوندتنظیم شودشیردومی رابرای 510 تا520 پاوندتنظیم می كندكه اگراحیاناً فشارزیادشدوشیراصلی عملكردشیردومی فشارراخارج كندبااین كه اگرشیركنترل كه روی لوله گازخروجی دستگاه نصب شده به طوركلی بسته شد (دراثرخرابی ) وفشاربالارفت چون ممكن است یك شیرایمنی نتواندمقدارفشاردستگاه راخالی كندشیردومی نیزبازكندتاخطری برای دستگاه پیش نیاید .

روی لوله خروجی نفت دستگاه تفكیك سرچاه یك شیریك طرفه قرارداردكه اگراحیاناً چاه بنابه عللی بسته شدازبرگشتن نفت محتوی لوله خروجی به دستگاه تفكیك جلوگیری كند . اگراین شیرروی لوله خروجی نفت دستگاه نباشدموقعی كه چاه بسته شدنفتی كه درون لوله جریان نفت چاه به كارخانه بهره برداری می باشدبه درون دستگاه تفكیك برمی گرددوبعدازآن كه دستگاه پرشد درون لوله خروجی گازوتله نفت پرازنفت می شودمقداری نفت نیزازطریق لوله گازبه گودال آتش می ریزدوچون چاه بسته است بالطبع آتش نیزخاموش شده نفت ازگودال نیزسرازیرمی گرددوتمام اطراف آن پرازنفت شده وممكن است خطراتی رادربرداشته باشد .

شكل 9 یك دستگاه تفكیك سرچاه رانشان می دهد .

دستگاه ثبت جریان نفت وگاز

صفحه ایجاداختلاف فشار ORIFICE PLATE كه روی لوله هانصب می شود برای ثبت مقدارجریان نفت وگازی است كه ازدستگاه خارج می شودوفرمولی داردكه ازروی آن محاسبه می گردد .

صفحه ایجاداختلاف فشاربین 2 فلنج قرارمی گیرداین دوفلنج هركدام دارای سوراخی بیشترازنیم اینچ می باشند ازآنها2 لوله گرفته شده كه فشارماقبل ومابعدصفحه اختلاف فشاررابه دستگاه “ D.F. “ CELLY DIFFERENTIAL PRES می كند وباعث كاردستگاه سنجش مقدارنفت می گردد .

نكته مهم

برای آنكه همیشه محاسبه درست باشدبایستی دستگاههای ثبت جریان هرروزازطرف اداره ابزارهای دقیق بازرسی شوددرضمن برای آنكه به نحوه بازرسی یكدستگاه ثبت جریان آگاهی داشته باشیدبه طورخلاصه ذكرمی شود.

1-بایستی شیرهای نیم اینچی كه روی فلنج پائینی ( DOWNASTREAM )‌ وفلنج بالائی ( UP – STREAM ) قراردارندبسته شوند .

2- یك شیرارتباط بین لوله بالائی وپائینی قرارداردبه نام ( EQUALIZING VALVE ) كه بایستی بازشودتافشاردرتمام دستگاه یكسان شوددراین حالت بایستی قلم ثبت جریان پائین بیایدوروی صفرقرارگیرداگرروی صفرقرارنگرفت بایستی به وسیله پیچ كوچكی كه روی قلم ثبت جریان قراردارد بنام ( MICROMTER SCREW ) تنظیم گردداگركمترازصفرباشدمقدارنفت یاگازارسالی كمترنشان داده می شود ویااگربالاترازصفرباشدمقدارجریان رابیشترنشان خواهدداد .

بعدازآنكه مطمئن شدیددستگاه ثبت جریان درست است بایستی شهرهای فلنج بالائی وپائینی ( DOWN – SIREAM ) , ( UP – STREAM ) رابازكره وشیرمابین دولوله رابه بندید

طرزكارشیرایمنی سطحی برای چاههائی كه عمل تفكیك روی آن انجام می شود :

این شیرایمنی سطحی علاوه برفشارهای حداكثروحداقل كه روی پایلوت آن تنظیم شده ودرفشارهای معین بسته می شودپایلوت دیگری نیزروی این شیرنصب شده است كه درصورتی كه سطح نفت دردستگاه تفكیك خیلی زیادشودوباعث گری اور نشودشیرایمنی سطحی راخواهدبست روی سطح تفكیك گازازنفت یك جعبه بنام ( HIGH LEVEL CONTROLER ) ویك جعبه ( LIQUID LEVEL CONTROLLER ) می باشد .

( Liquid level controller ) یاكنترل كننده سطح نفت :

یك لوله به قطرتقریبی 4 اینچ كه یك سرآن به بالای دستگاه تفكیك وسردیگرآن به پائین دستگاه متصل است سطح نفت درون این لوله برابرباسطح نفت دردستگاه می باشدوشناوری كه دراین روی سطح نفت شناوراست وبوسیله یك میله به پشت جعبه كنترل كننده سطح نفت وصل شده است اگرسطح نفت دردستگاه تفكیك كم شودبالنتیجه شناورپائین خواهدآمدوجعبه كنترل كه یك لوله گازبافشار 20 پاوند ( دراینجاچون هواموجودنیست ازگازسبك به جای هوابرای ابزاردقیق استفاده می شود )‌به آن وصل شده است مقدارفشاری كه برای شیركنترل كننده سطح نفت می فرستدبیشترخواهدكردبالنتیجه این شیركه روی لوله خروجی گازمی باشدبیشتربازمی شودوگازبیشتری ازدستگاه تفكیك خارج می شودوفشاردستگاه كم می شودودرهمین موقع چون فشاردستگاه ازحدتنظیم شده كمترمی شودشیركنترل فشاركه روی لوله نفت ورودی قرارداردوفشاردستگاه راتأمین می كندواگربلعكس سطح نفت بالابیایدشیركنترل روی لوله گازكه سطح نفت راكنترل می كندبیشترمی بندد (‌تاگازكمتری ازدستگاه خارج شده وفشاردستگاه تفكیك بالامی روددراین موقع شیركنترل فشاركه روی لوله ورودی نفت قرارداردبیشترمی بنددتانفت كمتری وارددستگاه شده سطح نفت وفشاردستگاه به نقطه دلخواه برسدومرتباً این عمل راتكرارمی كندتاهمیشه سطح نفت رادرنقطه دلخواه ثابت نگهدارد .

( High Level Controller ) كنترل كننده سطح نفت زیاد :

جعبه كنترل كننده سطح نفت بیش ازحدفقط برای بستن شیرایمنی سطحی بكارمی رودوطرزكارآن بدین طریق می باشد . این جعبه مانندجعبه كنترل كننده سطح نفت روی یك لوله 4 اینچی كه ازدوطرف به پائین وبالای دستگاه تفكیك متصل شده ودارای شناوری می باشدقرارداردویك لوله گازبافشار معین نیزبه آن وصل شده است . اگرسطح نفت دردستگاه تفكیك بیش ازحداندازه شودمعمولاً به حدی كه كری اورشروع بشود )‌این جعبه مقدار 15 پاوندفشارگازی راكه تاآن موقع ازطریق یك لوله به یك شیرخودكاروصل میشد قطع می كندوباعث می شودكه این شیربازشوداین شیرروی یك لوله یك اینچی قرارداردوآن لوله به شیرایمنی سطحی ودستگاه تفكیك متصل می باشدموقعی كه فشارشیرخودكار Gap Valve قطع شودشیرتماماً باز می شودوبالنتیجه فشاردرون لوله ای كه ازدستگاه تفكیك به پایلوت شیرایمنی سطحی وصل است وفشارزیرپیستون شیرایمنی

لینک کمکی