فایل رایگان پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی :

فایل رایگان پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی

فایل رایگان پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی
فهرست

مقدمه

تلاش یا فعالیت بلند مدت

nحمایت از سوی مدیریت ارشد

nچشم انداز موجود ومطلوب سازمان

nفرایندهای توانمند سازی

nفرآیندهای یادگیری

nفرایندهای حل مسئله

nفرهنگ سازمانی

nتیم کاری وتیم محوری

nاستفاده از مشاورین وتسهیل کنندگان

nاستفاده از تئوریها وفنون علوم رفتاری کاربردی

nهمکاری در عمل

nمدلها وتئوریهای تغییر برنامه ریزی شده

nنظریه سیستمها

nمشارکت وتوانمند سازی

nتیمها وکار تیمی

nساختارهای یادگیری

nاستراتژیهای بازآموزی هنجاری تغییر

nعلم رفتاری کاربردی

n تحقیق در عمل

لینک کمکی