فایل رایگان اب و فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اب و فاضلاب :

فایل رایگان اب و فاضلاب

فصل اول

اهمیت آب و فاضلاب

توسعه‌ی شهرنشینی از مقتضیات تمدن امروزی بشری است. لازمه‌ی شهرنشینی و رفاه عمومی، برخورداری از خدمات‌دهی‌های زیربنایی به ویژه خدمت‌دهی تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب است كه مسئولیت ارایه‌ی آن در شهر از 12 سال گذشته به عهده‌ی شركت‌های آب و فاضلاب نهاده شده است.

در حال حاضر حدود 69 درصد از جمعیت كل كشور اعم از شهری و روستاهای حاشیه‌ی شهرها (با جمعیت بیش از 5/45میلیون نفر) از خدمت‌دهی‌های شركت‌های آب و فاضلاب شهری و 23درصد از جمعیت كل كشور (معادل 16 میلیون نفر) به طور مستقیم و بقیه (8 درصد، معادل 5 میلیون نفر) به طور غیرمستقیم از خدمت‌دهی‌های شركت‌های آب و فاضلاب روستایی بهره‌مند می‌باشند. این نسبت به طور دایم رو به افزایش است.

در پایان سال 1381، بیش از 7/97درصد از جمعیت شهری همچنین حدود 60% از جمعیت روستایی كشور از خدمت‌دهی‌های آب شرب و بهداشتی برخوردار بوده‌اند. در حالی كه در بخش فاضلاب، جمعیت تحت پوشش جمع‌آوری فاضلاب شهری به رقمی بالغ بر 20 درصد و در سطح روستاها كمتر از 5/0 درصد رسید.

تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب مراكز جمعیتی و سكونت‌گاهی، از جمله شاخص‌های اصلی توسعه‌ی پایدار بر اساس اصول و معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی است.

رشد و توسعه‌ی بخش آب و فاضلاب منجر به ارتقای سطح بهداشت عمومی، رفاه مردم و در نهایت توسعه‌ی جوامع با رویكرد به عدالت اجتماعی و توسعه‌ی پایدار خواهد شد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدام‌های گسترده‌ای در جهت ظرفیت‌سازی بخش آب و فاضلاب و توسعه‌ی نهادی این بخش به انجام رسیده و زمینه را برای فعالیت‌های آتی فراهم كرده است. این در حالی است كه رشد سریع جمعیت شهرها و گسترش و ازدیاد كانون‌های جمعیتی شهری، كیفیت و كمیت منابع تامین كننده‌ی آب شرب و بهداشتی را در معرض مخاطره و ناپیداری قرار داده است.

نكته‌ی مهم اینكه منابع عموماً محلی بوده و شبكه‌های آبرسانی هر شهر و منطقه به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل طبیعی همان منطقه می‌باشند. به این ترتیب، آسیب‌پذیری منابع تامین كننده‌ی آب شرب و بهداشتی، متاثر است عامل‌های طبیعی چون خشكسالی، سیل و نظایر آن و همچنین عامل‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نظیر توسعه‌ی صنایع، شهرسازی و مانند آن بسیار محتمل بوده و برای حفاظت كمی و كیفی این منابع لازم است چاره‌ی جدی اندیشیده شود.

در پایان سال 1381، در پی اقدام‌های گسترده‌ی وزارت نیرو در ایجاد تاسیسات تامین آب شرب و بهداشتی، ظرفیت این تاسیسات به رقمی بالغ بر 8/6 میلیارد و 800 میلیون مترمكعب به ترتیب برای شهرها و روستاها رسیده است. گرچه این رقم‌ها در مقایسه با حجم كل منابع آب تجدیدشونده‌ی كشور به نسبت كم و حدود 5/5درصد آن را تشكیل می‌دهد، ولی به دلیل عدم تطابق مراكز جمعیتی كشور با محل استقرار منابع آب و ظرفیت موجود آنها، تامین آب شهرها و روستاهای كشور همچنان به عنوان یك عامل پیچیده و مواجه با چالش دایمی محسوب می‌شود.

جهت دریافت فایل کامل فایل رایگان اب و فاضلاب لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی