فایل رایگان نمایه های ذهنی واژگان زبان اول و دوم در زبان آموزان ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمایه های ذهنی واژگان زبان اول و دوم در زبان آموزان ایرانی :

فایل رایگان نمایه های ذهنی واژگان زبان اول و دوم در زبان آموزان ایرانی

چكیده

فایل رایگان نمایه های ذهنی واژگان زبان اول و دوم در زبان آموزان ایرانی

استفاده از راهنماها(primes)یكی از روشهاییست كه استفاده از آن منجر به تسهیل دسترسی به لغت یا مفهوم خاصی میشود. بر طبق رواشناسی شناختی فرایند راهنما(priming) عبارت است از تحریك حافظه ی خاص توسط یك محرك خاص. طی این فرایند سرعت دسترسی به نوع خاصی از اطلاعات موجود در ذهن بواسطه ی ارئه ی محركهایی كه آن اطلاعات را فعال میكند افزایش میابد. فرایند راهنما وقتی رخ میدهد كه كلمه ی ارئه شده ی قبلی فعال كننده ی كلمه ی دیگری شود. در فاز اول راهنما ارائه میشود و هیچ پاسخی به آن نیاز نیست. در فاز دوم كلمه ی هدف ارائه میشود. بین راهنما و هدف روابط مختلفی میتواند وجود داشته باشد برای مثال میتوانند جفتهای ترجمه ای باشند. در انتها فرد پاسخی میدهد و زمان سپری شده را اندازه گیری میكنند. پاسخ اشكال مختلفی دارد. اما دو نوع از از رایجترین اعمال در چنین ازمایشاتی اینست كه از افراد میخواهند كلمه ای را نام ببرد یا بگوید رشته حروم كلمه است یا خیر. زمان پاسخ به هدف در شرایط راهنما و غیر راهنما را بعد با هم مقایسه میكنند.

تحقیق حاضر با استفاده از این روش به بررسی چهار مدل ارائه شده برای چگونگی ذخیره ی واژگانی در ذهن افراد پرداخته است. این تز شامل سه قسمت اصلی میباشد:

هدف از ازمایشات انجام شده در قسمت اول بررسی نظریه های پیشنهاد شده توسط Revised hierarchical model میباشد. بر طبق این مدل ماهیت و شدت رابط های واژگانی بین واژگان زبان اول و دوم كه برای اولین بار در حافظه ی رویدادی ذخیره میشود با افزایش مهارت زبانی دوزبانگان تغییر میابد. در سطوح پایین زبانی رابط های بسیار قوی بین واژگان زبان دوم و اول وجود دارد . لیكن با افزایش مهارت زبانی افراد این رابط ها بسیار ضعیف و یا حتی از بین میروند.همچنین بر طبق این مدل رابط های معنایی قوی بین ذخیره ی واژگانی زبان اول و حافظه ی معنایی وجود دارد كه با افزایش مهارت زبانی چنین رابط هایی از ذخیره ی واژگانی زبان دوم به حافظه ی معنایی نیز بوجود می اید. بمنظور تست این پدیده تعدادی دو زبانه در سطح پایین و پیشرفته مورد ازمایش قرار گرفته و با یكدیگر مقایسه شدند و نتایج بدست امده بای آنها با یگدیگر مقایسه شد.نتایج شركت كنندگان سطح پایین با مدل مطابقت داشت. وجود رابط های واژگانی قوی بین زبان اول و دوم ثابت شد. همچنین طبق نتایج بدست امده از فرایند راهنما وجود رابط های معنایی بین ذخیره ی واژگانی زبان اول و حافظه ی معنایی نیز ثابت شد. حال آنكه نتایج حاصل از شركت كنندگان سطح پیشرفته با مدل سازگار نبود چرا كه فرایند راهنما در هیچ جهتی و برای هیچ یك از وظایف در نظر گرفته شده (تصمیم گیری واژگانی ودرك رویدادی)برای شركت كنندگان معنا دار نبود.

در ازمایشات قسمت دوم به بررسی نظریه های پیشنهادی توسط dual lexical model پرداخته شد. بر طبق این مدل نمایه های ذهنی جفت های هم ریشه شامل سیستم الفبایی نیز میباشد. بعلاوه تغییر سیستم الفبایی بین دو زبان منجر به پیدایش مقدار معناداری از فرایند راهنما در جفت های ترجمه ای میشود. برای تست این موضوع جفت های ترجمه و هم ریشه در فارسی و انگلیسی كه دو زبان با سیستم های الفبایی متفاوت هستند مورد ازمایش قرار گرفتند. بدینمنظور از راهنما و تصمیم گیری واژگانی استفاده شد. نتایج حاصل از مایشات قبلی را تایید میكند. نمایه های ذهنی جفت های هم ریشه شامل سیستم الفبایی نیز میشود حال انكه تغییر الفبا منجر به پیدایش فرایند راهنما در جفت های ترجمه ای نشد. بعلاوه نتایج حاصل مدل های كیفی در كقابل مدلهای كمی را تایید میكند چرا كه فرایند راهنما در جهت عك رخ نداد. به عبارت دیگر الگوی بدست امده نشان داد كه واژگان زبان اول و دوم بطور متفاوتی از یكدیگر ذخیره و دسترسی به آنها نیز متفاوت است.

در انتها به بررسی نظریه ی پیشنهادی توسط separate memory systems model پرداخته شد. طبق این مدل واژگان زبان اول در حافظه ی واژگانی حال انكه وازگان زبان دوم د رحافظه ی رویدادی ذخیره میشوند. اگر طبق فرضیه ی چامسكی فرض كنیم كودكان زیر سیزده سال هر دو زبان را با یك دستگاه زبان آموزی فرا میگیرند در اینصورت میتوان نتیجه گرفت كه كودكان هر دو زبان را با یك حافظه یاد میگیرند. در نتیچه ی استفاده ی كودكان از حافظه ی مشترك برای یادگیری هر دو زبان انتظار میرفت رابط های معنایی بین سیستم واژگانی زبان اول د دوم دارای ماهیت و شدت یكسانی باشند. با استفاده از فرآیند راهنما و تصمیم گیری واژگانی به بررسی این موضوع پرداخته شد. برای توجیح نتیج بدست آمده به تاریخچه ی مربوط مراجعه شد. بررسی تازیخچه نشان میدهد كه این مدل در اثر نتیجه ی یافت الگوی نامتقارن در فرایند راهنما و تصمیم گیری واژگانی در تعدادی تحقیق قبلی بدست امده حال آنكه در تحقیق حاضر مقدار بدست آمده برای فرآیند راهنما اصلا معنا دار نبود. بدین خاطر بنظر میرسد تحقیقات بیشتری در شرایط دیگر باید به بررسی بیشتر این موضوع بپردازند تا مشخص شود آیا الگوی نامتقارن در زبان های دیگر نیز یافت میشود یا خیر

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی