فایل رایگان کارآموزی عمران اجرای شالوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارآموزی عمران اجرای شالوده :

فایل رایگان کارآموزی عمران اجرای شالوده

فایل رایگان کارآموزی عمران اجرای شالوده
فهرست مطالب

1-اجراء شالوده

1-1)شالوده گسترده

1-2)شالوده منفردونواری

1-3)نحوه اجرای شالوده

1-4)مشخص کردن مکان ستون

1-5)بتن ریزی شالوده

2-اجراء ستون ها

2-1)نحوه تهیه آرماتور ستون

2-2) تهیه قالب مناسب ستون

2-3)بتن ریزی ستون ها

2-4)آب باشی ستون ها

اجراءشالوده:

شالودهها در ساختمان‌های مسكونی، معمولاً به شكل شالوده‌های منفرد و نواری و گسترده هستند.

شالوده گسترده:

این نوعشالودهمعمولاً در زمین‌هائی مورد استفاده قرارمی‌گیرد كه ظرفیت باربری خاك آن بسیار كم باشد. به این ترتیب اجرای شالوده برای كل سطح سازه ضروری است.

در این نوع شالوده، كل سطح زیر سازه را آرماتوربندی می‌كنند. در این نوع شالوده بدلیل افزایش لنگر در یك محدوده كم نمی‌توان میلگردهای شالوده را برای لنگر بیشینه طراحی نمود چون در این حالت شالوده كاملاً غیر اقتصادی است از طرفی شالوده باید برای لنگر بیشینه، طراحی گردد بنابراین طبق تشخیص مهندس محاسب ابتدا میلگردهای شالوده را برای یك لنگر بهینه طراحی می‌كنند سپس قسمتهائی را كه لنگر موجود از لنگر طراحی بیشتر است، بوسیله میلگردهای اضافی، تقویت می‌كنند.

شالوده منفرد و نواری:

در اكثر سازه‌ها از این نوع شالوده‌ها‌ استفاده می‌گردد. درشالودهمنفرد برای هر ستون، یك شالوده طراحی می‌گردد. سپس تمامی شالوده‌ها را بوسیله شناژ بتنی (كه آن هم دارای آرماتور است) به هم متصل می‌كنند كه این كار جهت یكپارچه‌سازیشالودهدر مقابل نیرو‌های جانبی انجام می‌گیرد. عرض شناژ عمدتاً از عرض شالوده كوچكتر است.

در شالوده‌های نواری، شالوده برای مجموعه چند ستون كه در یك راستا هستند طرح می‌گردد. در این حالت عرض شالوده در تمام نقاط یك نوار تقریباً یكسان است.

اگر شالوده پائین‌تر از سطح زمین اجرا شـود با كندن زمین در اندازه‌های داده شده و آرماتوربندی آن، به ساختشالودهمی‌پردازند ولی اگرشالودهبالاتر از سطح زمین باشد با چیدن بلوك محدوده بتن‌ریزی را مشخص می‌كنند.

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی