فایل رایگان بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS :

فایل رایگان بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS
فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول : پیشگفتار

1-1 مقدمه

1

1-2 محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

1-2-1 عبور توان در مسیرهای ناخواسته

1

2

1-2-2 ضرفیت توان خطوط انتقال

3

1-3 مشخصه باپذیری خطوط انتقال

3

1-3-1 محدودیت حرارتی

4

1-3-2 محدودیت افت ولتاژ

5

1-3-3 محدودیت پایداری

6

1-4 راه حل‌ها

1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سری

7

7

1-4-2 بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط

8

1-4-3 كنترل توان با تغییر زاویه قدرت

8

1-5 راه حل‌های‌ كلاسیك

9

1-5-1 بانك‌های خازنی سری با كلیدهای مكانیكی

9

1-5-2 بانك‌های خازنی وراكتوری موازی قابل كنترل با كلیدهای مكانیكی

9

1-5-3 جابجاگر فاز

9

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS

2-1 مقدمه

11

2-2 انواع اصلی كنترل كننده های FACTS

11

2-2-1 كنترل كننده‌های سری

11

2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتیكی به صورت سری(SSSC)

11

2-2-1-2 كنترل كننده‌های انتقال توان میان خط(IPFC)

12

2-2-1-3 خازن سری با كنترل تریستوری (TCSC)

12

2-2-1-4 خازن سری قابل كلیدزنی با تریستور (TSSSC)

12

2-2-1-5 خازن سری قابل كلید زنی با تریستور (TSSC)

12

2-2-1-6 راكتور سری قابل كلید زنی با تریستور (TSSR)

13

2-2-1-7 راكتور با كنترل تریستوری (TCSR)

13

2-2-2 كنترل كننده‌های موازی

13

2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتیكی(STATCOM)

13

2-2-2-2 مولد سنكرون استاتیكی (SSG)

13

2-2-2-3 جبران ساز توان راكتیو استاتیكی(SVC)

14

2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تریستور (TCR)

14

2-2-2-5 راكتور قابل كلیدزنی با تریستور(TSR)

14

2-2-2-6 خازن قابل كلیدزنی با تریستور (TSC)

14

2-2-2-7 مولد یا جذب كننده توان راكتیو (SVG)

15

2-2-2-8 سیستم توان راكتیو استاتیكی (SVS)

15

2-2-2-9 ترمز مقاومتی با كنترل تریستوری (TCBR)

15

2-2-3 كنترل كننده تركیبی سری – موازی

15

2-2-3-1 كنترل كننده یكپارچه انتقال توان (UPFC)

15

2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تریستوری(TCVL)

16

2-2-3-3 تنظیم كننده ولتاژ با كنترل تریتسوری (TCVR)

16

2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیكی توان راكتیو SVC و STATCOM

16

2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM

17

2-4 خازن سری كنترل شده با تریستور GTO (GCSC)

18

2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)

18

2-6 خازن سری كنترل شده با تریستور (TCSC)

19

فصل سوم : بررسی انواع كاربردی ادوات FACTS

3-1 مقدمه

20

3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پایه سوئیچینگ مبدل

20

3-3 كنترل كننده توان عبوری بین خطی (IPFC)

23

3-4 جبرانگر سنكرون استاتیكی سری (SSSC)

28

3-5 جبرانگر سنكرون استاتیكی (STATCOM)

31

3-6 آشنایی با UPFC

35

3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری

36

3-6-2 معرفی UPFC

36

3-7 آشنایی با SMES

38

3-7-1 نحوه كار سیستم SMES

38

3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره كننده های انرژی

40

3-8 آشنایی با UPQC

40

3-8-1 ساختار و وظایف UPQC

41

3-9 آشنایی با HVDCLIGHT

42

3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT

43

3-9-2 كاربرد سیستم HVDCLIGHT

44

3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT

46

3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC

46

3-10 مقایسه SCC و TCR از دیدگاه هارمونیك های تزریقی به شبكه توزیع

47

3-11 SVC

49

3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC

51

فصل چهارم : نتیجه گیری

55

منابع

58

فصل اول

پیشگفتار

1-1 مقدمه

این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداری و کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد.

با رشد روز افزون مصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.این محدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود می‌آیند.بنابراین ظرفیت بهره‌برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست ، می‌باشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستم‌های انتقال انرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان‌،‌احداث خطوط جدید است که این امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد.

با پیشرفت صنعت نیمه هادیها و استفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف‌پذیر(FACTS) مطرح شد که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.

پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهوم FACTS بوجود آورد و سیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد .

برای درک بهتر و شناساندن مشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژی شناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدل‌های منبع ولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار
می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند .

لینک کمکی