فایل رایگان طرح اتوماسیون اداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح اتوماسیون اداری :

فایل رایگان طرح اتوماسیون اداری

فایل رایگان طرح اتوماسیون اداری
فهرست مندرجات

1- مقدمه........................................................................................................... 1

2- تعریف پروژه.................................................................................................. 2

3- اهداف پروژه.................................................................................................. 2

4- مراحل انجام كار............................................................................................... 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار.................................................................................................................. 3

2-4- تشكیل كمیته راهبری............................................................................................................. 3

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی........................................................................................................... 4

4-4- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری................................................................................... 6

5-4- آموزش.............................................................................................................................. 7

6-4- نصب و راه‏اندازی................................................................................................................ 7

7-4-پشتیبانی.............................................................................................................................. 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)....................................................................... 9

6- پیوست‏ها

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

پیوست3- راهنمای كاربران - دبیر

پیوست4- راهنمای كاربران - مدیر


1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امكانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مكاتبات كاغذی در حد ممكن نیز از جمله مواردی است كه نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلكه به میزان قابل توجهی بهره‏وری كاركنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مركزی، دبیرخانه فرعی در كلیه معاونت‌ها تشكیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از كاركنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بكارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود كه در آینده نزدیك گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مكانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

4- مراحل انجام كار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشكیل كمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام كار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏افزار

برای تدارك نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

این مرحله از پروژه به صورت كامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شركت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

2-4- تشكیل كمیته راهبری

اعضای كمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه كمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شركت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه كمیته برگزار گردیده است. كمیته راهبری از افراد زیر تشكیل گردیده است :

مواردی كه در كمیته راهبری مورد بررسی و بحث قرار گرفته است تحت عناوین زیر می‏باشد :

لینک کمکی